25 czerw­ca w Koście­le św. Anny w Jabłon­ce, para­fia w Łynie Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy­go­to­wa­ła  nie­dzie­lę misyj­ną.  O godz. 10 msza św. posłu­gę litur­gicz­ną peł­ni­li brat Jacek z Bar­cze­wa, Tere­sa Kujaw­ska  z Olsz­ty­na. Ks. Andrzej Szy­mań­ski — misjo­narz Zgro­ma­dze­nia  prze­wod­ni­czył Mszy i wygło­sił Homi­lię.

W cza­sie Mszy Św. Ks. Andrzej Szy­mań­ski przy­jął do Wspól­no­ty sio­strę Elż­bie­tę Stań­czyk dotych­cza­so­wą sym­pa­tycz­kę WKC w Jabłon­ce, z para­fii Bł. Fran­cisz­ki Sie­dli­skiej w Olsz­ty­nie.

Od godzi­ny 11 do 15 Wspól­no­ty z Jabłon­ki pod kie­run­kiem sio­stry Ire­ny Janiak i Olsz­ty­na pod kie­run­kiem bra­ta Tade­usza Kuli­sa pro­wa­dzi­ły ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. O 15 Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go popro­wa­dzi­ła rodzi­na z Rodzin­ne­go Domu Dziec­ka w Jabłon­ce. Potem Ks. Andrzej odmó­wił Koron­kę do Krwi Chry­stu­sa.

O godz. 17  Ks. Krzysz­tof Kule­szo — pro­boszcz para­fii i Ks. Andrzej CPPS odpra­wi­li Mszę św. w inten­cji Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Obsłu­gę litur­gicz­ną peł­ni­li Jaro­sław Wołod­kie­wicz, Bog­dan i Łucja Szew­czy­ko­wie, Jacek z Bar­cze­wa i Tere­sa Kujaw­ska.

W cza­sie Mszy Św. Ks. Andrzej Szy­mań­ski przy­jął do Wspól­no­ty sio­strę Alek­san­drę Sochac­ką, dotych­cza­so­wą sym­pa­tycz­kę WKC w Jabłon­ce, z para­fii Św. Mate­usza w Olsz­ty­nie.

Wie­czo­rem na pose­sji Pań­stwa Szew­czy­ków odby­ła się aga­pa.

Posi­łek przy wspól­nym sto­le.
Pani Agniesz­ka  z mężem i dzieć­mi z rodzin­ne­go domu dziec­ka przy­go­to­wu­ją się do śpie­wa­nia.

Rodzin­ne śpie­wa­nie

Szew­czy­ko­wie śpie­wa­ją!

 

Ks. Andrzej i anim. Jaro­sław Wołod­kie­wicz dzię­ku­ją za nie­dzie­lę misyj­ną.

Dzię­ku­je­my ser­decz­nie Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa w Jabłon­ce.