Tematy dla kandydatów

Wstęp: Ducho­wość Krwi Chry­stu­sa     Opr. Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
-  Co to takie­go? Krew Chry­stu­sa – ducho­wość, cha­ry­zmat, wspól­no­ta… (Opr. Cze­sła­wa Nowak)

TEMAT I: Rodza­je obec­no­ści Krwi Chry­stu­sa w świecie
Temat II: Moja odpo­wiedź na obec­ność Krwi Chrystusa
TEMAT III: Histo­ria Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz syl­wet­ki świę­tych patronów.
- Życie Św. Marii De Mattias.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa zwa­na w skró­cie WKC, jest publicz­nym sto­wa­rzy­sze­niem wier­nych. Zosta­ła powo­ła­na i dzia­ła na tere­nie Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej na pod­sta­wie Sta­tu­tu Gene­ral­ne­go Unio­ne San­gu­is Chri­sti zatwier­dzo­ne­go przez Papie­ską Radę ds. Świec­kich dnia 24 maja 1988 poz. 714/88/S‑61/A‑58. Art. 4, oraz w opar­ciu o prze­pi­sy Kodek­su Pra­wa Kano­nicz­ne­go (kan. 312 — 320) i jest orga­ni­za­cją kościel­ną w rozu­mie­niu art. 34 ust.1 pkt 1 usta­wy z dnia 17 maja 1989 r. o sto­sun­ku Pań­stwa do Kościo­ła Kato­lic­kie­go w Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej (Dz. U. Nr 29, poz.154 ze zm.) i pra­wa obo­wią­zu­ją­ce­go na tere­nie Rzecz­po­spo­li­tej Polskiej.

Sie­dzi­bą Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa jest Czę­sto­cho­wa: Sekre­ta­riat Kra­jo­wy WKC
ul. Mąko­szy 1 42–200 Częstochowa

1. Struk­tu­ra tery­to­rial­na Regio­nu Pol­skie­go Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa obej­mu­je obszar Pol­ski z podzia­łem na pod­re­gio­ny, die­ce­zje i parafie.

a) Pod­re­gion Czę­sto­chow­ski – z sie­dzi­bą w Czę­sto­cho­wie, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym obej­mu­je nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : czę­sto­chow­ską, biel­sko-żywiec­ką, gli­wic­ką, kali­ską, kato­wic­ką, kie­lec­ką, kra­kow­ską, legnic­ką, opol­ską, sosno­wiec­ką, świd­nic­ką, tar­now­ską, wro­cław­ską i zielonogórsko-gorzowską;

b) Pod­re­gion Oża­row­ski– z sie­dzi­bą w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym obej­mu­je nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : bia­ło­stoc­ką, dro­hi­czyń­ską, ełc­ką, łom­żyń­ską, łowic­ką, łódz­ką, płoc­ką, radom­ską, sie­dlec­ką, war­szaw­ską, war­szaw­sko-pra­ską, i włocławską:

c) Pod­re­gion Swa­rzew­ski – z sie­dzi­bą w Swa­rze­wie, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym obej­mu­je nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : byd­go­ską, elblą­ską, gdań­ską, gnieź­nień­ską, kosza­liń­sko-koło­brze­ską, pel­pliń­ską, poznań­ską, szcze­ciń­sko-kamień­ską, toruń­ską i warmińską,

d) Pod­re­gion Zamoj­ski – z sie­dzi­bą w Łabuń­kach, swo­im zasię­giem tery­to­rial­nym obej­mu­je nastę­pu­ją­ce die­ce­zje : lubel­ską, prze­my­ską, rze­szow­ską, san­do­mier­ską i zamojsko-lubaczowską.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa dzia­ła pod kie­row­nic­twem i odpo­wie­dzial­no­ścią Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC i na pod­sta­wie prze­pi­sów niniej­sze­go Sta­tu­tu.