Uro­czy­sto­ści wpro­wa­dze­nia sied­miu ikon prze­la­nia Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa do para­fial­ne­go kościo­ła, w Wierszach

Z życia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa (WKC) z Wiersz.
17 mar­ca 2024 r., to data zapa­mię­ta­na przez człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Wier­szach jako szcze­gól­ne świę­to. Tego dnia pod­czas zakoń­cze­nia reko­lek­cji wiel­ko­post­nych w naszej para­fii o godz. 12:00 uro­czy­ście wpro­wa­dzi­li­śmy do nasze­go kościo­ła pod wezwa­niem Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca Naj­święt­szej Maryi Pan­ny, wyjąt­ko­wy dar w posta­ci sied­miu ikon prze­la­nia Prze­naj­święt­szej Krwi Chry­stu­sa.
Iko­ny, pisa­ne tra­dy­cyj­ną meto­dą na desce, wyko­na­ła z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią i kunsz­tem, z zacho­wa­niem wszyst­kich zasad, Pani Agniesz­ka Szy­ku­ła, nie­zwy­kle uta­len­to­wa­na artyst­ka z Zamojszczyzny. 

To arty­stycz­ne dzie­ło powsta­ło z inspi­ra­cji i oso­bi­ste­go zaan­ga­żo­wa­nia ani­ma­to­ra tutej­szej Wspól­no­ty, Mar­ka Ste­fań­skie­go, wspie­ra­ne­go nie­ustan­nie ducho­wym i orga­ni­za­cyj­nym zaan­ga­żo­wa­niem Ks. Mariu­sza Szy­ku­ły CPPS. Pomysł obda­ro­wa­nia nasze­go para­fial­ne­go Kościo­ła Iko­na­mi  został zre­ali­zo­wa­ny dzię­ki modli­tew­ne­mu i mate­rial­ne­mu zaan­ga­żo­wa­niu każ­de­go z człon­ków Wspól­no­ty i sta­no­wi nasze wspól­ne dzie­ło, z któ­re­go jeste­śmy nie­zwy­kle dum­ni. Jest bowiem dowo­dem jed­no­ści i współ­pra­cy wier­szow­skiej  WKC na rzecz krze­wie­nia kul­tu Prze­naj­droż­szej Krwi w naszej para­fii.
Każ­dej z sied­miu ikon, w każ­dą trze­cią sobo­tę mie­sią­ca, począw­szy od wrze­śnia 2023 r., był poświę­co­ny odręb­ny modli­tew­ny „panel”, skła­da­ją­cy się z Mszy Świę­tej, kon­fe­ren­cji  i Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. 
W kon­fe­ren­cjach doty­czą­cych poszcze­gól­nych tajem­nic udział wzię­li: Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go WKC, ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS, pro­boszcz naszej Para­fii, ks. Grze­gorz Pie­la­szek i reko­lek­cjo­ni­sta, o. Grze­gorz Fili­piak z zako­nu Ojców Kapu­cy­nów z Zakro­czy­mia. Ostat­nim z sza­cow­nych pre­le­gen­tów był wspo­mnia­ny już wyżej ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS, któ­ry od 15 do 17 mar­ca b.r., wygła­szał w naszej para­fii nauki wiel­ko­post­ne.
Wpro­wa­dze­nie sied­miu Ikon prze­la­nia Prze­naj­droż­szej Krwi jest dla nas wszyst­kich począt­kiem nowe­go wyzwa­nia – aktyw­ne­go, żywe­go, nie­usta­ją­ce­go wysił­ku modli­tew­ne­go i ducho­we­go, aby kult zba­wien­nej Krwi nasze­go Pana Jezu­sa Chry­stu­sa roz­prze­strze­nił się wśród jak naj­więk­szej rze­szy ludzi, para­fian, wśród naszych rodzin i trwał w naszych ser­cach!
Dla­te­go w każ­dą trze­cią sobo­tę mie­sią­ca pla­nu­je­my Wie­czer­nik Krwi Chry­stu­sa, któ­ry roz­po­czy­na­my Mszą Świę­tą. W Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu będzie­my kon­tem­plo­wać  tajem­ni­ce prze­lań Krwi Pań­skiej, oraz odda­wać cześć i uwiel­biać zbaw­czą moc Krwi Chry­stu­sa, na któ­re już dzi­siaj naj­ser­decz­niej zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków i sym­pa­ty­ków Wspól­no­ty, ich rodzi­ny, bli­skich i przy­ja­ciół.
W tym miej­scu pra­gnie­my zło­żyć szcze­gól­ne podzię­ko­wa­nia na ręce nasze­go Pro­bosz­cza, ks. Grze­go­rza Pie­lasz­ka za Jego życz­li­wą zgo­dę i wspar­cie naszych dzia­łań na tere­nie para­fii.
Jed­no­cze­śnie sło­wa naszej szcze­rej wdzięcz­no­ści kie­ru­je­my w stro­nę Ks. Ksa­we­re­go Kuja­wy, Mode­ra­to­ra Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go za oso­bi­sty, czyn­ny udział w przy­go­to­wa­niach do insta­la­cji Ikon w naszym Koście­le. Ser­decz­ne Bóg zapłać Księ­że, za Two­ją obec­ność i liczy­my na więcej!

 „Niech będzie zawsze bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus, któ­ry nas krwią swo­ją odkupił”

                                                                                     Alek­san­dra Jakó­bow­ska
 Marek Stefański