W  dniach 14 — 17 mar­ca w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie odby­ły się Reko­lek­cje wiel­ko­post­ne dla Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i zain­te­re­so­wa­nych w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim.
Kon­fe­ren­cje reko­lek­cyj­ne na temat „Jezus odrzu­co­ny”  popro­wa­dził Ks. Filip Pięta.

W trak­cie reko­lek­cji prze­wo­dzi­ło nam sło­wo życia: 
„KTO CHCE MI SŁUŻYĆ NIECHIDZIE ZA MNĄ”   (J.12,26).

W ramach sku­pie­nia Wspól­no­ty odby­ły się Msze Świę­te w inten­cjach: w czwar­tek 14.03.2024 r. — O Boże bło­go­sła­wień­stwo w życiu i posłu­dze kapłań­skiej Ks. Seba­stia­na Pię­ty  i  Ks. Micha­ła Przy­by­sza; w pią­tek   15. 03. 2024 r. — O życie wiecz­ne dla zmar­łych z naszych rodzin i  Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz za dusze w czyść­cu cier­pią­ce; w sobo­tę  16. 03. 2024 r.  — Dzięk­czyn­na za otrzy­ma­ne łaski dla naj­star­szych człon­kiń naszej Wspól­no­ty w tym Marii Soko­łow­skiej z Bar­to­szyc (105 lat) i Zofii Naści­szew­skiej z Olsz­ty­na (102 lata) oraz o świa­tło Ducha Świę­te­go w posłu­dze apo­stol­skiej misjo­na­rzy i człon­ków Wspól­no­ty; w nie­dzie­lę 17. 03. 2024 r. — Modli­twa za cho­rych i cier­pią­cych człon­ków naszej Wspól­no­ty, a szcze­gól­nie za Lucy­nę Witek. Proś­ba o otwar­cie naszych serc na potrze­by dru­gie­go człowieka.

- roz­wa­ża­nia sło­wa Boże­go, wymia­na doświad­czeń, 
- Dro­ga Krzy­żo­wa,  Dro­ga Krwi Chry­stu­sa, ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, 

- spo­tka­nia uczest­ni­ków  — „Jakie są Two­je ocze­ki­wa­nia do reko­lek­cji”,  Jak dziś prze­ży­łem dzień, Co mnie dotknę­ło, spo­tka­nie z ani­ma­to­ra­mi die­ce­zjal­ny­mi i  parafialnymi.

 W sobo­tę 16 mar­ca  obcho­dzi­li­śmy świę­to  Świę­te­go Józe­fa patro­na nasze­go Domu Misyjnego. 

O godz. 16 w Sank­tu­arium Kró­lo­wej Pol­skie­go Morza  odby­ła się Msza Świę­ta odpu­sto­wa któ­rej prze­wod­ni­czył Ks. Daniel Mokwa pro­win­cjał Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Homi­lię wygło­sił Ks. Michał Przy­bysz, któ­ry na chrzcie otrzy­mał imię Józef i przy­bli­ża­jąc nam postać Św. Józe­fa dzię­ko­wał mu za opie­kę nad sobą i nad Domem Św. Józe­fa. Mszę kon­ce­le­bro­wał pro­boszcz para­fii Ks. Adam Zdro­jew­ski. W Mszy Świę­tej posłu­gi­wa­li przed­sta­wi­cie­le Die­ce­zji Poznań­skiej — Kata­rzy­na Pacy­na, Marek Czu­pry­niak i Mar­le­na Czupryniak.

 Po Mszy Świę­tej w Domu Misyj­nym odby­ła się aga­pa, w trak­cie któ­rej obcho­dzo­no rocz­ni­ce uro­dzin Ks. Seba­stia­na i Ks. Micha­ła, wrę­czo­no im tort uro­dzi­no­wy upie­czo­ny przez sio­strę Zofię Ryn­kie­wicz z Elbląga.

Na Mszy Świę­tej w nie­dzie­lę do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wstą­pi­ła Ewa Ceroń-Szma­giel­ska z Sta­ro­gar­du Gdańskiego.

Link do zdjęć: KLIKNIJ TU 
Tere­sa Kujawska

Pro­wa­dzi­ło mnie Sło­wo Boże.
W dniach 14 – 17.03.2024 r., odby­ły się w Swa­rze­wie Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne  „Jezus odrzu­co­ny”. Pro­wa­dził je nasz Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu ks. Filip Pię­ta. Sło­wo Życia brzmia­ło: „Kto by chciał Mi słu­żyć, niech idzie za Mną.” J.12.26 

W czwart­ko­wy wie­czór na ogni­sku ducho­wym każ­dy odpo­wia­dał krót­ko na 5 pytań:
1. Kim jestem?
2. Czym są dla mnie reko­lek­cje?
3. Czym jest dla mnie wspól­no­ta?
4. Cze­go pra­gnę dla innych moich bra­ci i sióstr?
5. Moje ocze­ki­wa­nia, co do reko­lek­cji?
W odpo­wie­dzi na trze­cie pyta­nie każ­dy z regu­ły mówił o swo­jej rado­ści bycia we Wspól­no­cie, bo tak jest. Jed­nak­że parę osób mia­ło odwa­gę powie­dzieć, że wspól­no­ta to trud, wyrze­ka­nie się sie­bie, nauka akcep­ta­cji dru­gie­go czło­wie­ka, jego odmien­nej dro­gi wzra­sta­nia w wie­rze. Ksiądz pod­su­mo­wał to sło­wa­mi św. Kaspra: „Wspól­no­ta to pokuta”. 

Kolej­ne kon­fe­ren­cje prze­sta­wia­ły 3 momen­ty odrzu­ce­nia Jezu­sa opi­sa­ne w  Ewan­ge­lii św. Łuka­sza :: w Naza­re­cie, w Kra­inie Ger­ge­zy, na Golgocie.

Wie­czo­rem w pią­tek, ksiądz pro­sił, byśmy w ciszy usie­dli w kapli­cy, u stóp Jezu­sa i prze­my­śle­li usły­sza­ne tre­ści. Od razu pomy­śla­łam o sło­wach, że ludzie w Naza­re­cie nie zrzu­ci­li Jezu­sa z góry, gdyż „nie nade­szła jesz­cze Jego godzina”/za   J.2.4/

Od jakie­goś cza­su modlę się o pew­ną łaskę, ale jesz­cze nie widzę efek­tów tej modli­twy. Pomy­śla­łam, że pew­nie „moja godzi­na też jesz­cze nie nade­szła.” To doświad­cze­nie było dla mnie bar­dzo oczysz­cza­ją­ce, jak­by ktoś zdjął ze mnie wiel­ki cię­żar. Ten „ktoś” to Duch Świę­ty, któ­re­mu zawsze rano pole­ca­łam w lita­nii te reko­lek­cje i wszyst­kich uczest­ni­ków. I w moim ser­cu smu­tek zamie­nił się w radość.

 Nie tyl­ko mnie dotknę­ły i uzdro­wi­ły te reko­lek­cje. W sobo­tę, na ogni­sku ducho­wym parę osób mia­ło odwa­gę  podzie­lić się dobrem, któ­re­go doświad­czy­ły. Czas ofia­ro­wa­ny Panu Bogu nigdy nie jest cza­sem straconym !

 Sobo­ta była też dniem Odpu­stu ku czci św. Józe­fa. Uro­czy­stość roz­po­czę­ła się modli­twą Koron­ki Sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stu­sa, a potem w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Morza była uro­czy­sta Eucha­ry­stia. Prze­wod­ni­czył jej ks. Pro­win­cjał Daniel Mokwa, a kaza­nie o życiu św. Józe­fa gło­sił ks. Michał Przy­bysz. Była to pięk­na, pod­no­szą­ca ducha Uro­czy­stość. A po niej peł­na rado­ści aga­pa. Taki miły prze­ryw­nik w tym reko­lek­cyj­nym, wiel­ko­post­nym sku­pie­niu. Rado­snym momen­tem było też nie­dziel­ne wstą­pie­nie do WKC  Ewy z die­ce­zji Pelplińskiej.

 Na zakoń­cze­nie wszy­scy dzię­ko­wa­li bar­dzo księ­dzu Fili­po­wi za ten świę­ty czas reko­lek­cji i ich owo­ce. A ksiądz szcze­gól­nie dzię­ko­wał nam za ciszę, w któ­rej wytrwa­li­śmy. Ta cisza był nam wszyst­kim bar­dzo potrzebna.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa! 

Mar­le­na