W Para­fii Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze m.in. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Wiel­ki Pią­tek o godzi­nie 11:00–12:00  ado­ro­wa­ła Naj­święt­szy Sakra­ment modląc się różańcem/koronką do Krwi Chry­stu­sa, Lita­nią Zwy­cię­stwa i Lita­nią do Krwi Chry­stu­sa rów­nież wyci­sze­niem, oso­bi­stym spo­tka­niem z Jezu­sem w tak bole­snym czasie.