Śp. Wie­sła­wa Przy­byl­ska ( Kozioł ) zm. 01.04.2024 r. żyła lat 91

Wstą­pi­ła do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa 27.04.1997r. Przez 8 lat bar­dzo dobrze wypeł­nia­ła funk­cję ani­ma­to­ra Die­ce­zji Zamoj­sko-Luba­czow­skiej. Przez ponad 20 lat była zaan­ga­żo­wa­na w ewan­ge­li­za­cję medial­ną w Kato­lic­kim Radiu Zamość pro­wa­dząc modli­twy różań­co­we Maryj­ne, do Krwi Chry­stu­sa , Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia. Odwie­dza­ła więź­niów w Zakła­dzie Kar­nym w Zamo­ściu aby poprzez roz­mo­wę i modli­twę nawra­cać ich na wła­ści­wą dro­gę- roz­da­wa­ła im różań­ce i modli­tew­ni­ki do Krwi Chry­stu­sa. Wyjeż­dża­ła z Misjo­na­rza­mi w teren na ” Nie­dzie­le Misyj­ne” lub reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne lub Adwen­to­we , skła­da­jąc świa­dec­twa życia o tym jak Jezus dzia­ła w jej życiu. Tak­że na inne uro­czy­sto­ści np. odpu­sto­we z lote­rią fan­to­wą, roz­pro­wa­dza­ła książ­ki o tema­ty­ce reli­gij­nej, modli­tew­ni­ki, różań­ce, obraz­ki. Uzy­ska­ne środ­ki prze­ka­zy­wa­ła na cele Domu Misyj­ne­go, szcze­gól­nie Hospi­cjum w Łabuń­kach. Nale­ży zazna­czyć, że było jej duże zaan­ga­żo­wa­nie we wspól­no­cie aby Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa mogli otrzy­mać teren od gmi­ny Łabu­nie na budo­wę Hospi­cjum i powsta­nie Domu Misyj­ne­go w Pod­re­gio­nie Wschod­nim na zie­mi Zamojskiej. 

Dała się poznać jako oso­ba roz­trop­na, życz­li­wa ‚pogod­na i zawsze uśmiech­nię­ta . Jej zale­tą była tro­ska o innych. Z wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chi­wa­ła oso­by z któ­ry­mi się spo­ty­ka­ła. Była odpo­wie­dzial­na za zada­nia któ­rych się podej­mo­wa­ła , wyko­nu­jąc ze szcze­gól­ną starannością.

Przez osta­nie 6 lat doty­ka­ła ją cho­ro­ba, dokucz­li­wy ból i cier­pie­nie co utrud­nia­ło jej codzien­ne funkcjonowanie .

Ostat­nio cho­ro­wa­ła na zapa­le­nie płuc, orga­nizm był wyczer­pa­ny i osła­bio­ny. Pan nasz, Zmar­twych­wsta­ły Jezus Chry­stus wezwał ją do sie­bie w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny i w ten spo­sób zamknął księ­gę jej życia ziemskiego.

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz dać jej Panie…

Ojcze Przed­wiecz­ny ofia­ru­je­my Ci Naj­droż­szą Krew Jezu­sa Chry­stu­sa. Niech ona zgła­dzi nasze grze­chy, obda­rzy zmar­łych zba­wie­niem 
i zacho­wa Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści. Amen.

Niech będzie zawsze bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus,
któ­ry nas Krwią swo­ją odkupił

Maria Kaź­mier­czak