Dnia 21.10. 2021r. w para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci św. Kaspra del Bufa­lo. W odpu­ście uczest­ni­czy­ła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z płoc­kich para­fii, z Masze­wa, Misze­wa Muro­wa­ne­go i z Płoń­ska. Na tę uro­czy­stość przy­był ks. Seba­stian Pię­ta CPPS, Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go.
O godz. 15.oo przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem odmó­wi­li­śmy Koron­kę do Boże­go Miło­sier­dzia.
Następ­nie w sal­ce para­fial­nej w rado­ści i wza­jem­nej życz­li­wo­ści kon­ty­nu­owa­li­śmy nasze spo­tka­nie.
Czas upły­nął na roz­mo­wach, wspól­nym śpie­wie, her­bat­ce i słod­ko­ściach.
O godz.17.30 uda­li­śmy się na paź­dzier­ni­ko­we Nabo­żeń­stwo Różań­co­we.
Mszy św. Odpu­sto­wej prze­wod­ni­czył ks. Seba­stian Pię­ta, któ­ry rów­nież wygło­sił homi­lię, w któ­rej przy­bli­żył postać św. Kaspra del Bufa­lo.
Opra­wę litur­gicz­ną Mszy św. oraz pro­ce­sję z dara­mi przy­go­to­wa­ła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa.
Po Mszy św. licz­nie zgro­ma­dze­ni człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz wier­ni odda­li cześć reli­kwiom św. Kaspra przez indy­wi­du­al­ne bło­go­sła­wień­stwo reli­kwia­rzem Świę­te­go, któ­ry od 28 czerw­ca 2018r. pere­gry­nu­je w Die­ce­zji Płoc­kiej.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Link udo­stęp­ni­ła Danu­sia»>https://photos.app.goo.gl/ow4Apg3LJrxdLg4C7«<

 Pozdra­wiam ser­decz­nie. Danu­sia Iliń­ska