Dzi­siaj 21 paź­dzier­ni­ka 2021 w para­fii Św. Waw­rzyń­ca w Bie­dru­sku odby­ły  się uro­czy­sto­ści odpu­sto­we ku czci Św. Kaspra del Buf­fa­lo. Mszę świę­tą  kon­ce­le­bro­wał Ksiądz pro­boszcz Tomasz Ibsz.
W odpu­ście uczest­ni­czy­ła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z Pozna­nia, Muro­wa­nej Gośli­ny i Biedruska.

W trak­cie aga­py była kon­fe­ren­cja na temat waż­no­ści Boże­go Sło­wa i życia tym sło­wem na co dzień. Wrę­czo­no nomi­na­cje dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych. Uczest­ni­cy  dzie­li­li się swo­im doświad­cze­niem bycia we Wspól­no­cie. Od Księ­dza Pro­bosz­cza uczest­ni­cy otrzy­ma­li kalen­da­rze z pro­jek­tem kościo­ła, któ­ry będzie budo­wa­ny w Biedrusku.