Świę­to­wa­nie we wspo­mnie­nie św. Kaspra del Bufa­lo w Die­ce­zji Opol­skiej w dniu 21.X.2021r.

W każ­dej ze Wspól­not para­fial­nych były uro­czy­ste Msze Św. mię­dzy inny­mi z inten­cją za wsta­wien­nic­twem Św. Kaspra del Bufa­lo za całą Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa z udzia­łem naj­czę­ściej księ­ży opie­ku­nów. W każ­dej para­fii dodat­ko­wo w tym dniu, żeby pod­kre­ślić jakie zna­cze­nie ma dla nas nasz patron włą­cza­no się na róż­ny spo­sób do życia para­fial­ne­go: np. był to róża­niec pro­wa­dzo­ny przez Wspól­no­tę ( Klucz­bork), pro­wa­dzo­na ado­ra­cja przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem  (Bole­sław), Msza św. z udzia­łem dzie­ci (Opo­le), po  Eucha­ry­stii modli­twy do Św. Kaspra roz­po­czę­te śpie­wem Hym­nu do Misjo­na­rza Krwi Chry­stu­sa św. Kaspra (Kędzierzyn-Koźle).W ten spo­sób coraz wię­cej osób dowia­du­je się o naszej Wspól­no­cie i o jej zało­ży­cie­lu.