Dnia 14 paź­dzier­ni­ka w Para­fii Św. Karo­la Boro­me­usza świę­to­wa­li­śmy uro­czy­stość Odpu­stu św. Kaspra. Uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ła się ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, po któ­rej nasza wspól­no­ta popro­wa­dzi­ła róża­niec.


Eucha­ry­stię cele­bro­wał ks. pro­boszcz Rado­sław Kra­mar­ski
W tym dniu pod­czas mszy świę­tej przy­pa­da­ły dwa czy­ta­nia: pierw­sze czy­ta­nie z Księ­gi pro­ro­ka Iza­ja­sza Iz 52, 7–10 i dru­gie czy­ta­nie z listu do Hebraj­czy­ków Hbr 13, 12–15. 20–21, a Ewan­ge­lia wg św. Łuka­sza 4, 16–21. Opra­wą Litur­gii zaję­ła się nasza Wspól­no­ta

Homi­lię gło­sił ks. pro­boszcz. Przy­bli­żył wier­nym postać św. Kaspra. Sku­pił się na misjach ludo­wych pro­wa­dzo­nych przez św. Kaspra odno­sząc je do współ­cze­snych misji jako sta­rej prak­ty­ki grun­tow­nych reko­lek­cji dla poru­sze­nia wspól­no­ty para­fial­nej i pobu­dze­nia jej ducha. Ojciec Rado­sław mówił, że Krew Chry­stu­sa jest wiel­kim darem”. „Pojed­na­nie nastę­pu­je przez Krew, uspra­wie­dli­wie­nie przez Jego Krew, przez Jego Krew wyba­wie­nie”. Mówił …zwłasz­cza kie­dy prze­ży­wa­my smu­tek, cier­pie­nie kie­dy doskwie­ra­ją nam trud­no­ści w życiu, war­to zwró­cić do Krwi Chry­stu­sa. Wiel­ki dar Krwi może­my roz­wi­jać, ale też moż­na go stra­cić. Aby go nie stra­cić trze­ba ten dar cią­gle pogłę­biać, umac­niać. Tak jak miłość do Zba­wi­cie­la i wiel­ka cześć do Krwi Chry­stu­sa doda­wa­ła św. Kaspro­wi siłę i moc, tak i my może­my czer­pać siły i Bożą moc z tego same­go źró­dła. Św. Kasper szedł pod prąd. My też sta­je­my w róż­nych oko­licz­no­ściach życio­wych kie­dy powin­ni­śmy iśc pod prąd. Ojciec Rado­sław przy­po­mniał sytu­ację któ­ra mia­ła miej­sce w War­sza­wie kie­dy gru­pa mło­dych zbun­to­wa­nych ludzi wyra­ża­ła nie­uza­sad­nio­ny gniew prze­ciw­ko Bożym pra­wom wykrzy­ku­jąc hasła doty­czą­ce uzna­nia abor­cji, LGBT, wte­dy jed­na z kobiet z różań­cem w ręku pode­szła do naj­gło­śniej wykrzy­ku­ją­cej mło­dej kobie­ty i uca­ło­wa­ła jej sto­py. pro­sząc „dziec­ko pomódl się ze mną.”  W tych sło­wach i geście była moc Boża któ­ra dotknę­ła ser­ce tej mło­dej kobie­ty. Ten obraz uzmy­sło­wił nam jak wiel­ka jest siła miło­ści któ­ra zwy­cię­ża zło.

Na zakoń­cze­nie ks. pro­boszcz zapro­sił w imie­niu Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa na Aga­pę tych któ­rzy pra­gną na wzór św. Kaspra zmie­niać sie­bie i świat, mówiąc „żeby zmie­niać świat nale­ży naj­pierw zmie­niać sie­bie” 

Dzię­ku­je­my o. Rado­sła­wo­wi za to poucza­ją­ce kaza­nie

Po uro­czy­stej Eucha­ry­stii spo­tka­li­śmy się na Aga­pie. Na nasze spo­tka­nie przy­był ks. pro­boszcz a z życze­nia­mi dołą­czy­ła gru­pa mło­dzie­ży z opie­ku­nem o. Mar­ci­nem.

Zobacz wię­cej KLIKNIJ TU