11 paź­dzier­ni­ka  2021 r. w Kate­drze Świę­tych Janów w Toru­niu odby­ły się uro­czy­sto­ści odpu­sto­we poświę­co­ne Św. Kaspro­wi. Mszę św. pro­wa­dził Ks. Andrzej Szymański.

Zdję­cie z Patro­nem Świę­tym Kasprem del Bufalo.

Wię­cej zobacz na stro­nie swa­rzew­skiej KLIKNIJ TU