20 stycz­nia 2024 r. w para­fii Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku odby­ło się die­ce­zjal­ne spo­tka­nie opłat­ko­we WKC.

Na spo­tka­nie przy­był Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go, ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Maria Krat­kow­ska oraz człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy Wspól­no­ty z płoc­kich para­fii i z Płońska.

Nasze spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu dzię­ku­jąc Bogu za otrzy­ma­ne łaski w minio­nym roku I pro­sząc o opie­kę na roz­po­czę­ty nowy rok.

Mszę Świę­tą spra­wo­wał Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa w inten­cji WKC die­ce­zji płockiej.

W swo­jej homi­lii nawią­zał do czy­tań z Księ­gi Samu­ela zwra­ca­jąc uwa­gę na posta­wę Dawi­da, któ­ry prze­ba­czył Sau­lo­wi krzyw­dę jaką od nie­go otrzy­mał i opła­ki­wał śmierć Sau­la i Jonatana.

Czy my rów­nież potra­fi­my prze­ba­czać i dobrze mówić o tych, któ­rzy nam w czymś zawinili?

Ewan­ge­lia uczy nas wła­ści­wej posta­wy i prze­ba­cze­nia. Jezus prze­lał krew za każ­de­go czło­wie­ka bez wzglę­du na jego czy­ny. Sąd nale­ży pozo­sta­wić Bogu. Mamy trosz­czyć się o posta­wę jed­no­ści, tro­ski, miło­ści i prze­ba­cze­nia wobec dru­gie­go czło­wie­ka a siły brać od Chry­stu­sa, moc czer­pać od Boga.

Spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej roz­po­czę­li­śmy modli­twą i wysłu­cha­niem frag­men­tu Ewan­ge­lii o Naro­dze­niu Jezusa.

W atmos­fe­rze rado­ści i jed­no­ści dzie­li­li­śmy się opłat­kiem skła­da­jąc sobie wza­jem­nie życze­nia. Czas upły­nął na roz­mo­wach, śpie­wa­niu kolęd i degu­sta­cji pysz­no­ści przy­go­to­wa­nych przez człon­ki­nie Wspólnoty.

Spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy Koron­ką do Boże­go Miłosierdzia.

Wska­zów­ką dla naszej Wspól­no­ty na nowy rok niech będą sło­wa ks. Ksa­we­re­go wpi­sa­ne do Kro­ni­ki WKC:

Niech Krew Chry­stu­sa umac­nia nas, aby­śmy żyli w miło­ści do Boga i bliź­nich oraz jed­no­ści. Twórz­my rela­cje przy­ja­ciel­skie, niech Wspól­no­ta będzie miej­scem prze­ba­cze­nia i rado­ści, wspar­cia wza­jem­ne­go i pomocy”

Danu­ta Ilińska

Link do zdjęć: KLIKNIJ TU