Od wie­lu już lat, zwy­cza­jem naszej Wspól­no­ty jest corocz­ne spo­tka­nie opłat­ko­we. Jest to dla nas czas szcze­gól­ny, rodzin­ny, czas rado­ści i ofia­ro­wa­nia sie­bie dru­gie­mu człowiekowi.

A gdy zabły­śnie gwiaz­da w błę­kit­nej dale­ko­ści.
Będzie­my z sobą dzie­lić, Opła­tek – chleb Miło­ści.
A łamiąc okruch bia­ły, wśród nocy świę­tej ciszy,
Nie­chaj się ser­ca nasze jak dzwo­ny roz­ko­ły­szą.
Oto już cud się speł­nia, już biją w nie­bo dzwo­ny.
O witaj­że nam, Jezu, w Betle­jem narodzony.

Hali­na Gol­czo­wa „Chleb miłości”

Od wie­lu już lat, zwy­cza­jem naszej Wspól­no­ty jest corocz­ne spo­tka­nie opłat­ko­we. Jest to dla nas czas szcze­gól­ny, rodzin­ny, czas rado­ści i ofia­ro­wa­nia sie­bie dru­gie­mu czło­wie­ko­wi. W tym roku spo­tka­li­śmy się 07.01.2024 w para­fii Prze­mie­nia Pań­skie­go w Gar­wo­li­nie. Roz­po­czę­li­śmy od wspól­nej para­fial­nej Eucha­ry­stii, któ­rą uświet­ni­ła gra Gar­wo­liń­skiej orkie­stry OSP.

Następ­nie uda­li­śmy się na spo­tka­nie, któ­re roz­po­czę­li­śmy od prze­czy­ta­nia Ewan­ge­lii, wspól­nej modli­twy w któ­rej dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za cały prze­ży­ty rok a póź­niej z rado­ścią podzie­li­li­śmy się opłatkiem.

Po nasy­ce­niu cia­ła, cze­ka­ła na nas arty­stycz­na nie­spo­dzian­ka – Jaseł­ka mię­dzy­po­ko­le­nio­we. To było nie­sa­mo­wi­te prze­ży­cie zoba­czyć na sce­nie
4 poko­le­nia, star­szych i młod­szych, rodzi­ców i dzie­ci, któ­rzy w duchu jed­no­ści
i rado­ści dzie­lą się z nami swo­imi talen­ta­mi. Tym samym doświad­czy­li­śmy, że we wspól­no­cie łatwiej roz­wi­jać wie­le ukry­tych talentów!

 Przed­sta­wie­nie wpro­wa­dzi­ło nas w reflek­sję nad tym, jak czę­sto dzi­siej­szy świat przez rekla­my, pęd życia i poli­ty­kę suk­ce­su, żądze pie­nią­dza przy­sła­nia nam praw­dzi­we pięk­no i zna­cze­nie Świąt Boże­go Narodzenia.

Spo­tka­nie zakoń­czy­li­śmy kolej­ną tra­dy­cją naszej wspól­no­ty, jaką jest oto­cze­nie sie­bie nawza­jem modli­twą na cały kolej­ny rok, poprzez loso­wa­nie kar­te­czek
z uczest­ni­ka­mi spotkania.

Bar­dzo ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim przy­by­łym gościom, szcze­gól­nie Radzie Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go na cze­le z ks. Ksa­we­rym Kuja­wą CPPS, Radzie Die­ce­zjal­nej, ks. Pro­bosz­czo­wi Andrze­jo­wi Owo­rusz­ko wraz ze wspól­no­tą
z Sobo­le­wa, ks. Kami­lo­wi Stań­czu­ko­wi ze wspól­no­tą z Łaska­rze­wa, wspól­no­cie
z para­fii Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w Gar­wo­li­nie, nasze­mu opie­ku­no­wi ks. Micha­ło­wi Cele­jo­wi oraz wszyst­kim przy­by­łym sympatykom.

Do zoba­cze­nia za rok!

Rena­ta i Helena