W dniach 26–27.03.2022 roku spo­tka­li­śmy się w gro­nie 37 osób, na sku­pie­niu w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim. Przy­je­cha­li­śmy z die­ce­zji: war­szaw­skiej, war­szaw­sko-pra­skiej, sie­dlec­kiej, płoc­kiej i białostockiej.
Sło­wo życia na spo­tka­niu brzmia­ło: PÓJDĘ DO MEGO OJCA.
Roz­po­czę­li­śmy 26.03.2022 modli­twą i kon­fe­ren­cją wstęp­ną. Ks. Seba­stian nawią­zał do czy­tań i Ewan­ge­lii z III nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu. Zasta­na­wia­li­śmy się czy my jesz­cze wie­rzy­my w życie wiecz­ne. Czy wystar­czy nam wyspo­wia­dać się przed Świę­ta­mi Wiel­ka­noc­ny­mi i z zado­wo­le­niem ocze­ki­wać na świę­ta? Nic nie dając z sie­bie innym, rodzi­nie, bra­ciom we wspól­no­cie, czy też innym z któ­ry­mi spo­ty­ka­my się na co dzień. Czy po spo­wie­dzi nastę­pu­je praw­dzi­we nawró­ce­nie? Kie­dy spo­ty­ka­ją nas nie­szczę­ścia, zaczy­na­my szu­kać win­nych i naj­czę­ściej w sobie nie znaj­du­je­my winy. A czę­stym pyta­niem sta­wia­nym Bogu jest: DLACZEGO? Nie bie­rze­my pod uwa­gę swo­ich złych wybo­rów. Bóg chce aby­śmy nie zapo­mnie­li, że Bóg jest Miło­sier­ny ale też Spra­wie­dli­wy. Dla­te­go dwu­krot­nie pod­kre­śla: „ Jeśli się nie nawró­ci­cie – wszy­scy podob­nie zgi­nie­cie”. Przy­po­wieść o figow­cu: Dobrze uka­zu­je rela­cje mię­dzy Miło­sier­dziem Boga, a Jego Spra­wie­dli­wo­ścią. Cze­ka, cze­ka cier­pli­wie na nasze nawró­ce­nie, nawet wte­dy kie­dy, zamiast owo­cu rodzi­my ciernie.

Zakoń­czy­li­śmy Lita­nią do Krwi Chrystusa.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Po śnia­da­niu była chwi­la relak­su, kaw­ka itp. Kon­fe­ren­cję ks. Seba­stian roz­po­czął od przy­po­mnie­nia nam deka­lo­gu i zachę­ty do codzien­ne­go czy­ta­nia i roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go. Potem temat wygło­si­ła Tere­sa Świ­der­ska, poda­jąc przy­kła­dy z Pisma świę­te­go na uzdro­wie­nie poprzez Sło­wo — Sło­wo Żywe i uzdrawiające.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Nie zabra­kło rów­nież roz­wa­ża­nia Pisma Świę­te­go i wymia­ny doświad­czeń, jak rów­nież posił­ków. Z sobo­ty na nie­dzie­lę odby­ła się cało­noc­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu od 22.00 do 8.00 wypa­dła nam jed­na godzi­na, ze wzglę­du na zma­nię czasu.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Do Wspól­no­ty wstą­pi­ły trzy oso­by, któ­ry przy­jął na Mszy św. ks. Zbi­gniew Lesicz­ka CPPS — prze­ło­żo­ny domu.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Na spo­tka­niu ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych z Mode­ra­to­rem Pod­re­gio­nu oma­wia­li­śmy przy­go­to­wa­nia do odpu­stu Majo­we­go Mat­ki i Kró­lo­wej Krwi Przenajdroższej.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­li­śmy się wszy­scy na wymia­nie doświad­czeń. Zakoń­czy­li­śmy sku­pie­nie obia­dem Oso­bi­ście bar­dzo się cie­szę, że mogłam uczest­ni­czyć w tym sku­pie­niu i zakosz­to­wać bycia we Wspól­no­cie razem. Następ­ne spo­tka­nie: to reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów i Zebra­nie Krajowe.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

   Elż­bie­ta

foto Elż­bie­ta KLIKNIJ TU