Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa modli się na ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w inten­cji Ojczy­zny i pokoju
w zor­ga­ni­zo­wa­nym przez tę para­fię Jerychu