Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa zapra­sza­ją na Wie­czer­nik Krwi Chry­stu­sa do Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie w dniu 09 kwiet­nia 2022 (sobo­ta), godzi­na 16:00–20:00