Reli­kwie Św. Kaspra del Bufa­lo w para­fii Św. Andrze­ja Apo­sto­ła w Brwil­nie, z sie­dzi­bą w Masze­wie (kościół filial­ny Św. Jadwi­gi Kró­lo­wej Pol­ski) — Die­ce­zja Płocka

Od dnia  28.06.2018r. w para­fiach die­ce­zji płoc­kiej, w któ­rych ist­nie­je WKC, pere­gry­nu­ją reli­kwie św. Kaspra del Bufalo.

W nie­dzie­lę Trój­cy Świę­tej, 30 maja br. Reli­kwiarz przy­był do para­fii  pw. Św. Andrze­ja Apo­sto­ła w Brwil­nie. O godz. 11.oo Mszę św. spra­wo­wał pro­boszcz para­fii ks. Woj­ciech Zembrzu­ski, oraz Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go ks. Seba­stian Pię­ta CPPS. Na począt­ku Mszy św. reli­kwie zosta­ły uro­czy­ście wpro­wa­dzo­ne do para­fii, przez Danu­tę Iliń­ską — ani­ma­tor­kę die­ce­zjal­ną  i Tere­sę Kaczo­row­ską — ani­ma­tor­kę para­fial­ną WKC w Maszewie.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Ks. Seba­stian Pię­ta modlił się w inten­cji WKC, w inten­cjach zapi­sa­nych w księ­dze modli­twy Die­ce­zji Płoc­kiej i za modlą­cych się w tych inten­cjach. Homi­lię wygło­sił ks. Seba­stian, w któ­rej szcze­gól­ny nacisk kładł na rela­cje miło­ści do Boga i ludzi na wzór miło­ści jakiej mamy uczyć się od św. Kaspra. Wiel­ką rado­ścią dla nas było wstą­pie­nie jed­nej oso­by do Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Reli­kwiarz św. Kaspra będzie pere­gry­no­wał wśród człon­ków WKC tej para­fii, następ­nie reli­kwie otrzy­ma­ją chęt­ni parafianie.

Św. Kasprze wsta­wiaj się za nami, ucz nas ofiar­nej miło­ści do bliź­nie­go i miło­ści do Prze­naj­droż­szej Krwi Chrystusa.

https://photos.app.goo.gl/fJ6cQLqDSqVgadJu6

Danu­ta Ilińska