Ser­decz­nie Was Zapra­szam na tego­rocz­ny Odpust Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie.
Tak waż­ne to jest, aby było nas Misjo­na­rzy, jak naj­wię­cej, tak­że Sióstr Zakon­nych oraz osób świec­kich.
Spró­bu­je­my już w pro­gach nowe­go gór­ne­go Kościo­ła spra­wo­wać Naj­święt­szą Eucha­ry­stię.
Ser­decz­nie zapra­szam i cze­kam na odpo­wiedź .
Z modli­twa do Krwi Chry­stu­sa. ks. Bogu­sław  Wit­kow­ski CPPS