Uroczystość odpustowa Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, a zarazem Zesłanie Ducha Świętego

Dróżki Krwi Chrystusa —  ks. Sebastian Pięta CPPS

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Tekst roz­wa­żań » KLIKNIJ TU«

Zapi­sy na Msze Świę­te — Pod­re­gion Oża­row­ski

Pro­ce­sja Eucha­ry­stycz­na

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Msza Świę­ta: Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa CPPS — prze­wod­ni­czył ks. ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz — pro­win­cjał, homi­lię wygło­sił ks. Łukasz Tar­now­ski — pro­boszcz

Kliknij Tu »Msza Święta

Opra­wa litur­gicz­na – WKC z pod­re­gio­nu czę­sto­chow­skie­go.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Na zakoń­cze­nie ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS zebra­nych na Eucha­ry­stii pobło­go­sła­wił Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa


Spo­tka­nia we Wspól­no­cie

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pre­zen­ta­cja budo­wy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa

Zespół Regio­nal­ny Jakub­ko­wia­nie z Łoso­si­ny Dol­nej

Nabo­żeń­stwo Majo­we popro­wa­dził ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS

Link do zdjęć od Kasi Zalu­zy KLIKNIJ
Link do zdjęć od BB KLIKNIJ

link do foto od Cze­si — Odpust MiKPK Czę­sto­cho­wa 23.05.2021

Poni­żej w lin­ku Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu — Wigi­lia Zesła­nia Ducha Świę­te­go
» KLIKNIJ«