Dnia 4 stycz­nia 2023r. przed godzi­ną Miło­sier­dzia odszedł do Domu Ojca  — brat Andrzej Sta­nia z Die­ce­zji Płoc­kiej. Brat Andrzej był człon­kiem WKC ponad 20 lat. Peł­nił odpo­wie­dzial­ne funk­cje we Wspól­no­cie. Od 19.06 2016r do 10.03.2017r był  ani­ma­to­rem die­ce­zjal­nym w die­ce­zji  płoc­kiej. Od 01.2017r. do chwi­li obec­nej z odda­niem peł­nił funk­cję świec­kie­go kape­la­na  w Zakła­dzie Kar­nym w Płocku.

Dzię­ku­je­my dobre­mu Bogu za dzie­ło życia nasze­go bra­ta  Andrze­ja. Śp. Andrzej był człon­kiem Wspól­no­ty od 20.04.2002r. Całym ser­cem odda­ny wspól­no­cie aktyw­nie uczest­ni­czył w jej życiu.  Był ani­ma­to­rem męskiej gru­py modli­tew­nej WKC w para­fii, w któ­rej miesz­kał. Uczest­ni­czył, w codzien­nych Mszach Świę­tych, coso­bot­nich ado­ra­cjach Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­nych przez  Wspól­no­tę, w tej para­fii. Czyn­nie uczest­ni­czył w posłu­dze Wspól­no­ty  w  Kapli­cy Szpi­ta­la na Winia­rach. Codzien­nie do ostat­nich dni życia łączył się przez media ze świą­ty­nią Miło­sier­dzia Boże­go w  godzi­nie Miło­sier­dzia odma­wia­jąc Koron­kę do Miło­sier­dzia Boże­go. Pomi­mo cięż­kiej cho­ro­by uczest­ni­czył w akcjach modli­tew­nych WKC. Zawsze uśmiech­nię­ty, dla każ­de­go zna­lazł dobre sło­wo, nigdy nie odma­wiał pomo­cy. Zapa­mię­ta­my nasze­go Bra­ta Andrze­ja jako czło­wie­ka wia­ry, wiel­kiej wraż­li­wo­ści ser­ca, miło­sier­nej miło­ści, żyją­ce­go ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa. Ufa­my że dobry i miło­sier­ny Bóg oka­że Mu swo­je miło­sier­dzie, a miłość do Krwi Chry­stu­sa, któ­rą za życia tak czcił otwo­rzy Mu bra­my nie­ba. Mamy nadzie­ję na spo­tka­nie z Nim w nie­bie, w dro­dze do któ­re­go nas brat Andrzej nie­co wyprze­dził. Nie mówi­my żegnaj, ale do zoba­cze­nia. Spo­czy­waj w pokoju.

Msza świę­ta pogrze­bo­wa za duszę śp. Andrze­ja Sta­nia odbę­dzie się  w dniu 7 stycz­nia 2023r  o godzi­nie 11.00 w Para­fii Mat­ki Bożej Fatim­skiej w Płocku.

Danu­ta Ilińska