W nie­dzie­lę Chrztu Pań­skie­go 8.01.2023 roku na Mszy Świę­tej w kate­drze ełc­kiej pw.  św. Woj­cie­cha o godzi­nie 1215 dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za 25 lat ist­nie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w naszej die­ce­zji. Mszy Świę­tej kon­ce­le­bro­wa­nej prze­wod­ni­czył  biskup ełc­ki ks. Jerzy Mazur wraz z Misjo­na­rzem Krwi Chry­stu­sa, Mode­ra­to­rem Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go ks. Ksa­we­rym Kuja­wą CPPS i pro­bosz­czem ks. kan. dr Mar­kiem Bed­nar­skim, obec­nym opie­ku­nem naszej Wspól­no­ty. Na tę uro­czy­stość oprócz wspo­mnia­ne­go ks. Ksa­we­re­go zaszczy­ci­ła nas swo­ją obec­no­ścią Maria Krat­kow­ska -Ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go, któ­ra przy­po­mnia­ła nam, jak waż­na jest oso­bi­sta ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu. Przy­by­li rów­nież człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Goł­da­pi, któ­ra dzia­ła przy para­fii św. Leona i Boni­fa­ce­go oraz zapro­sze­ni goście.

   Pro­si­li­śmy o potrzeb­ne łaski dla wszyst­kich człon­ków, o roz­wój ducho­wy i liczeb­ny, by łączy­ła nas miłość i ofiar­ność do Prze­naj­droż­szej Krwi nasze­go Pana, Jezu­sa Chry­stu­sa. Dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za wszyst­kich opie­ku­nów Wspól­no­ty byłych i obec­nych. Modli­li­śmy się za zmar­łych: Papie­ża Bene­dyk­ta XVI, któ­ry ofiar­nie prze­wo­dził Kościo­ło­wi i odważ­nie strzegł depo­zy­tu wia­ry; za zało­ży­ciel­kę i pierw­szą ani­ma­tor­kę die­ce­zjal­ną Pela­gię Dani­le­wicz oraz za Hele­nę Żuk, któ­ra była ani­ma­tor­ką para­fial­ną od paź­dzier­ni­ka 2010 roku do swo­jej śmier­ci 15.12.2022 roku.

Eucha­ry­stia z udzia­łem Bisku­pa ks. Jerze­go Mazu­ra, Die­ce­zji Ełckiej

   Swo­ją obec­no­ścią zaszczy­cił nas chór kate­dral­ny śpie­wa­jąc pięk­nie na Mszy św. Potem odby­ło się kolę­do­wa­nie przy żłób­ku, któ­re ubo­ga­ci­ła nasza orga­nist­ka s. Gre­go­ria OSB, któ­ra gra­ła na wio­lon­cze­li i pani Jolan­ta Wil­czyń­ska z mło­dzie­żą za szko­ły ZDZ w Ełku.

   Szcze­gól­nie cen­na była dziś dla nas obec­ność na Mszy Świę­tej i aga­pie ks. bisku­pa Jerze­go Mazu­ra, któ­ry pod­kre­ślił, że Krew Chry­stu­sa, to miłość Boga i potem na aga­pie, że Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa się roz­wi­ja i żyje chrztem reali­zu­jąc przy­mie­rze z Chry­stu­sem. Aga­pę roz­po­czę­li­śmy Sło­wem Bożym i dzie­le­niem się opłat­kiem życząc sobie, aby miłość była w nas zawsze świe­ża i udzie­la­ła się wszyst­kim. Niech dobry Bóg bło­go­sła­wi nam na dal­sze lata pra­cy dla chwa­ły Krwi Chry­stu­sa i dobru ludzi.

Dal­sza część uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­wej w sal­ce parafialnej

Histo­ria naszej Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa:
Mija 25 lat odkąd w naszej die­ce­zji ist­nie­je Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa. Bóg zapro­sił nas i powo­łał do dzia­ła­nia w duchu Krwi Chry­stu­sa na rzecz rodzi­ny, para­fii i dru­gie­go człowieka. 

Począ­tek Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Die­ce­zji Ełc­kiej się­ga grud­nia 1997 roku, kie­dy to Pela­gia i Cze­sław Dani­le­wicz poje­cha­li na 3‑dniowe sku­pie­nie do Oża­ro­wa Mazo­wiec­kie­go. Po powro­cie do domu zaczę­ła wer­bo­wać do Wspól­no­ty. Na pierw­sze spo­tka­nie  w gru­pie 10 stycz­nia 1998 roku przy­szło 7 osób. Przy następ­nych osób przy­by­wa­ło. W lutym na sku­pie­nie, któ­re było w Oża­ro­wie 27 – 1 mar­ca 1998 roku poje­cha­ło 7 osób. Część była już zapi­sa­na, więc 1 mar­ca Kry­sty­na, Hen­ryk i Rafał Grup­kaj­tys, któ­ry rów­nież tam nauczył się pod­sta­wo­wych zasad mini­stran­tu­ry wstą­pi­li do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Na dzień 30 czerw­ca 1998 roku mie­li­śmy we Wspól­no­cie 21 osób. Pela­gia Dani­le­wicz zosta­ła 1 ani­ma­tor­ką die­ce­zjal­ną i była nią do paź­dzier­ni­ka 2010 roku.

   For­ma­cję ducho­wą otrzy­my­wa­li­śmy od Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa (CPPS) i Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa (MSC) uczest­ni­cząc w reko­lek­cjach i sku­pie­niach w Domu Misyj­nym w Oża­ro­wie Mazowieckim.

   Na począt­ku trwa­nia Wspól­no­ty, praw­do­po­dob­nie na począt­ku nowe­go stu­le­cia poje­cha­li­śmy auto­ka­rem na Jasną Górę, gdzie uczest­ni­czy­li­śmy wraz ze Wspól­no­tą z całe­go kra­ju w Noc­nym Czu­wa­niu. Gdy Hen­ryk Grup­kaj­tys został ani­ma­to­rem die­ce­zjal­nym brał kil­ka razy udział w odpu­ście Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. W lipcu1999 roku zaczę­ła się pere­gry­na­cja obra­zów 7 prze­lań Krwi Chry­stu­sa. Odby­ła się ona w dwóch para­fiach i trwa­ła pra­wie 10 lat.

   22 stycz­nia po dłu­gim przy­go­to­wa­niu pro­wa­dzo­nym przez Pela­gię Dani­le­wicz odby­ło się w Ełku pierw­sze sku­pie­nie, któ­re pro­wa­dził Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa  ks. Piotr Wolań­ski, s. Kaspra i br. Dawid Wró­blew­ski. Było to sku­pie­nie die­ce­zjal­ne. Uczest­ni­czy­ły w nim rów­nież oso­by z Giżyc­ka, Olec­ka oraz z para­fii Bia­łej Piskiej. Następ­ne było 9 listo­pa­da 2002 roku i tak były kolej­ne do któ­rych dołą­czo­no Nie­dzie­le Misyj­ne, któ­re były nie tyl­ko w kate­drze ale rów­nież w Para­fii Opatrz­no­ści Bożej, bło­go­sła­wio­nej Karo­li­ny Kóz­ków­ny w Ełku oraz w koście­le świę­te­go Leona i Boni­fa­ce­go w Goł­da­pi. Tu 20.01.13 roku powsta­ła nowa gru­pa, któ­ra cią­gle jest aktyw­na. Orga­ni­zu­je­my rów­nież spo­tka­nia opłat­ko­we. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa zor­ga­ni­zo­wa­ła 21 paź­dzier­ni­ka uro­czy­stość odpu­sto­wą świę­te­go Kaspra  w para­fii bło­go­sła­wio­nej Karo­li­ny Kóz­ków­ny. Na tę uro­czy­stość przy­je­chał Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa ks. Mariusz Szy­ku­ła z ani­ma­to­rem pod­re­gio­nu Jaro­sła­wem  Dzie­kań­skim. Jest to oka­zja do wspól­ne­go świę­to­wa­nia człon­ków Wspól­no­ty z die­ce­zji oraz czas pod­su­mo­wa­nia naszej działalności.

  Kry­sty­na Grupkajtys