Zapra­sza­my 16 — 20 stycz­nia 2023 roku wszyst­kie dzie­ci w wie­ku od 7 do 12 lat na nie­za­po­mnia­ne reko­lek­cje w Domu Misyj­nym św. Waw­rzyń­ca w Czę­sto­cho­wie, pro­wa­dzo­ne przez Misjo­na­rza Krwi Chry­stu­sa — ks. Mariu­sza i wspól­no­tę mło­dzie­żo­wą Ferie z Bogiem dla dzie­ci
Być przy­ja­cie­lem Jezusa

Zapew­nia­my:
            ▪ inte­gra­cje wśród rówie­śni­ków;
            ▪ pozna­wać jak być przy­ja­cie­lem Jezu­sa;
            ▪ ani­ma­cja i opie­ka wspól­no­ty mło­dzie­żo­wej oraz Misjo­na­rzy;
            ▪ zakwa­te­ro­wa­nie i wyży­wie­nie w Domu Misyj­nym;
            ▪ wspól­na zaba­wa i modli­twa;
            ▪ rodzin­na atmos­fe­ra;
            ▪ rekre­acja na świe­żym powie­trzu i moc uśmie­chu
Koszt reko­lek­cji 350 zł
Zgło­sze­nie pod numer: +48 34 366 48 36 (pn.-sb. 8:00–16:00) 
 Adres: Dom Reko­lek­cyj­ny św. Waw­rzyń­ca
ul. św. Kaspra del Bufa­lo 2/18
42–221 Czę­sto­cho­wa