Jubi­le­uszu 25-ciu lat dzia­łal­no­ści Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa przy para­fii św. Zyg­mun­ta w Płoc­ku – Bazy­li­ka Kate­dral­na  28.07.2019 r.

»Homi­lia wygło­szo­na z oka­zji jubi­le­uszu — ks.  Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS«