Homi­lia z oka­zji Jubi­le­uszu 25-ciu lat dzia­łal­no­ści Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa przy para­fii św. Zyg­mun­ta w Płoc­ku – Bazy­li­ka Kate­dral­na  28.07.2019 r.

 1. Tum­ska 1, 09–400 Płock Otwar­cie: 1144 Tele­fon: 24 262 34 35 ks. Prob. Ks. Kan. mgr Ste­fan Jan Cegłow­ski, Kon­takt: e‑mail: katedra@diecezjaplocka.pl tel. 24/2623435 , 607585639
 2. Jak było ? Chce­my dzię­ko­wać Bogu za wszel­kie Łaski !

            Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy para­fii kate­dral­nej zosta­ła zało­żo­na przez Hali­nę Drze­wa­szew­ską i Hele­nę Doba­czew­ską dnia 21 mar­ca 1994 roku. Od dnia wyda­nia zgo­dy przez pro­bosz­cza para­fii św. Zyg­mun­ta śp. ks. pra­ła­ta Wacła­wa Gapiń­skie­go, ani­ma­to­rem para­fii zosta­ła Hele­na Doba­czew­ska (wie­lo­let­nia kate­chet­ka) i speł­nia tę rolę do dnia dzi­siej­sze­go. Na począt­ku ist­nie­nia wspól­no­ty w/w para­fii, spo­tka­nia mia­ły cha­rak­ter modli­twy poprzez odma­wia­nie lita­nii do Krwi Chry­stu­sa, różań­ca wspól­no­to­we­go i spo­tkań mają­cych na celu roz­wa­ża­nie ewan­ge­lii. Pod­czas spo­tkań ani­ma­tor para­fial­ny, wpro­wa­dzał oso­by zain­te­re­so­wa­ne w tema­ty­kę wspól­no­ty, infor­mo­wał o misji, reko­lek­cjach, dniach sku­pie­nia, domach misyj­nych, misjo­na­rzach, zało­ży­cie­lach wspól­no­ty.  Zgod­nie z proś­bą ks. Gapiń­skie­go, został wyzna­czo­ny dzień spo­tkań i wspól­nej modli­twy na czwar­tek każ­de­go tygo­dnia. Ten dzień jest już wpi­sa­ny w tygo­dnio­wy har­mo­no­gram modlitw w Kate­drze Płoc­kiej do dnia dzi­siej­sze­go. Od roku 1994 spo­tka­nia odby­wa­ją się w każ­dy czwar­tek, spo­tka­nie poprze­dza wspól­na msza świę­ta o godzi­nie 18.00, po Eucha­ry­stii człon­ko­wie wspól­no­ty spo­ty­ka­ją się na roz­wa­ża­niu ewan­ge­lii w sal­ce przy ple­ba­nii. Na począt­ku wspól­no­ty w para­fii spo­ty­ka­ły się dwie gru­py męska i żeń­ska, obec­nie utrzy­mu­ję się jed­na gru­pa mieszana.

Dzia­łal­ność wspól­no­ty na prze­strze­ni lat:

 1. dzia­łal­ność ewan­ge­li­za­cyj­na w Zakła­dzie Kar­nym w Płocku

- spo­tka­nia z więź­nia­mi na wspól­nej modli­twie eucharystycznej;

- roz­wa­ża­nie ewangelii;

- przy­go­to­wa­nia do sakra­men­tu Chrztu, I Komu­nii Świę­tej i Bierzmowania;

W ramach współ­pra­cy WKC w Płoc­ku i Zakła­dem Kar­nym w Płoc­ku, został wyemi­to­wa­ny film w TVP na temat dzia­łal­no­ści wspól­no­ty w mieście.

 1. wspól­na modli­twa w Kato­lic­kim Radio Płock – obec­ne Kato­lic­kie Radio Die­ce­zji Płockiej

- spo­tka­nia odby­wa­ły się w każ­dą sobo­tę – pro­wa­dzi­ła ani­ma­tor­ka z para­fii św. Zyg­mun­ta z człon­ka­mi wspól­no­ty z innych płoc­kich parafii;

- wspól­na modli­twa z radio-słuchaczami;

 1. wizy­ta w Hospi­cjum Cari­tas Die­ce­zji Płockiej

- pomoc cho­rym w codzien­nych czynnościach;

- opie­ka;

- kar­mie­nie chorych;

- roz­mo­wa – obec­ność przy chorych;

 1. Szpi­tal Woje­wódz­ki w Płocku

- wspól­na eucharystia;

- roz­wa­ża­nia Sło­wa Boże­go z chorymi;

- roz­mo­wa z cho­ry­mi w salach szpitalnych;

 1. Współ­pra­ca z Akcją Kato­lic­ką i Sto­wa­rzy­sze­niem Rodzin Kato­lic­kich Diecezji 

1

Płoc­kiej ( udział w uro­czy­sto­ściach die­ce­zjal­nych i lokalnych)

 1. Infor­ma­cje na temat wspól­no­ty w gablo­tach w kate­drze ( kruch­ta główna)
 2. Orga­ni­zo­wa­nie wraz z inny­mi para­fia­mi piel­grzy­mek do sank­tu­ariów Krwi Chry­stu­sa z oka­zji odpu­stów i innych uro­czy­sto­ści wspólnotowych:

- Czę­sto­cho­wa ( czu­wa­nia jasno­gór­skie przed świę­ta­mi Boże­go Narodzenia)

- for­ma­cja w domach misyj­nych: Oża­rów Mazo­wiec­kich, Swa­rze­wo, Częstochowa.

 1. W każ­dy pią­tek mie­sią­ca do dnia dzi­siej­sze­go WKC przy para­fii pro­wa­dzi Ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, modląc się, czy­ta­jąc Pismo Świę­te i tym samym zachę­ca do wspól­nych spotkań.
 2. Pomoc przy zbiór­kach kościel­nych, np.: Dzie­ło Nowe­go Tysiąc­le­cia, świe­ce Cari­tas, baran­ki wiel­ka­noc­ne i inne.

Obec­nie człon­ko­wie wspól­no­ty spo­ty­ka­ją się na roz­wa­ża­niu Pisma Świę­te­go w każ­dy czwar­tek o godzi­nie 18.00, po Mszy świę­tej  w salce.

Wymie­ni­łem te wszyst­kie owo­ce obec­no­ści i dzia­łal­no­ści WKC w tej para­fii po to aby przede wszyst­kim dziś pod­czas tej Eucha­ry­stii zło­żyć je Bogu w ofie­rze i Jemu Dzię­ko­wać za oso­by świec­kie i za kapła­nów, pro­bosz­czów i opie­ku­nów WKC), któ­rzy spra­wo­wa­li swo­ją posłu­gę przez minio­ne lata. Pozwól­cie że wspo­mnę: Ks. Pra­ła­ta Wacła­wa Gapiń­skie­go (1986–2003)

Ks. Kano­ni­ka dr Janu­sza Filar­skie­go (2003–2009),Ks. Kano­ni­ka dr Mar­ka Zawadz­kie­go (2009–2013) i obec­ne­go pro­bosz­cza od 2013 roku Ks. Kano­ni­ka Ste­fa­na Cegłow­skie­go. Na ręce obec­ne­go ks. Pro­bosz­cza Ste­fa­na chciał­bym ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim Księ­żom opie­ku­nom Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w tej para­fii za tro­skę i trud opie­ki nad WKC.

 1. Co zacho­wać, aby wzra­stać i roz­wi­jać się !

 1). Zacho­wać wier­ność cha­ry­zma­to­wi św. Kaspra 

 1. Roz­wa­ża­niu Sło­wa Boże­go i życiu Sło­wem Bożym.
 2. Być wier­nym dzie­le­niu i wymia­nie doświadczeń
 3. Modli­twie do Krwi Chry­stu­sa, aby mówić współ­cze­sne­mu świa­tu o sen­sie cier­pie­nia ludz­kie­go. Żyć Tajem­ni­cą Pas­chal­ną, prze­cho­dzić przez wia­rę ze śmier­ci do życia.
 4. Mieć wraż­li­we ser­ce na Woła­nie Krwi Chry­stu­sa w śro­do­wi­sku obok, dbać o apostolstwo.
 5. Żyć wspól­no­tą we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa. Pil­no­wać ducha jed­no­ści, uni­kać podzia­łów. Nie cho­dzi o róż­ni­ce zdań, ale o umie­jęt­ność tra­ce­nia swe­go zda­nia dla budo­wa­nia jed­no­ści. Nie ma wspól­no­ty, jed­no­ści bez krzy­ża. Życie wspól­no­tą wyma­ga goto­wo­ści na Krzyż. Pil­no­wać Twier­dzy Zewnętrz­nej, w któ­rej żyje Jezus Zmar­twych­wsta­ły. Dro­ga do nie­ustan­nej Obec­no­ści Jezu­sa to miłość wza­jem­na. Do budo­wa­nia takiej wspól­no­ty są powo­ła­ni szcze­gól­nie ani­ma­to­rzy i oni są za tę wspól­not i jed­ność odpowiedzialni.

2). Trwać w wła­ści­wej for­ma­cji WKC

 1. Życiu Sło­wem Życia- sam osobiście
 2. Spo­tka­niom tygodniowym
 3. Sku­pie­niom diecezjalnym
 4. Sku­pie­niom w Domu Misyjnym
 5. Mini­mum raz do roku reko­lek­cjom w Domu Misyjnym
 6. Być wier­nym powo­ła­niu ani­ma­to­ra WKC (bycie mostem w gru­pie, para­fii, die­ce­zji, podregionie)
 7. Dzia­łać w jed­no­ści z odpo­wie­dzial­ny­mi w Koście­le i budo­wać jedność

3)Modlić się o nowe i dobre powo­ła­nia do WKC

 1. Wie­rzyć w to, że Łaska Boża może o wie­le wię­cej niż nasze wysiłki.
 2. Nie narzekać,że się sta­rze­je­my, ale ufać Bogu, że da nowe powo­ła­nia na nowe czasy
 3. Uni­kać podzia­łów i ambi­cji, wła­snych ego­izmów. Wie­my z histo­rii tego miej­sca, Bole­sław III Krzy­wo­usty- Ksią­żę Polski(Król) i począ­tek roz­bi­cia dzielnicowego.
 4. Prze­sła­nie z czy­tań litur­gicz­nych nie­dzie­li (17 zwy­kłej rok C):

 

1). Sytu­acja dzi­siej­sze­go świa­ta: trud­no­ści w ewan­ge­li­za­cji, boż­ki – przedstawić..

2). Co robić? Pro­sić Boga o Łaskę, modlić się z wia­rą i dawać świadectwo

3). Odpo­wiedz znaj­du­je­my w czy­ta­niach biblij­nych dzisiejszych:

 1. czy­ta­nie i Ewan­ge­lia: Moc modli­twy wstawienniczej
 2. czy­ta­nie: Drzwi do nie­ba zosta­ły otwar­te, to co wro­gie zosta­ło przy­bi­te do Krzy­ża, potrze­ba z wytrwa­ło­ścią pro­sić o pomoc, aby zwy­cię­ża­ło w nas dobro, miłość, aby­śmy żyli cha­ry­zma­tem i ducho­wo­ścią Krwi Chrystusa.
 3. Zakończenie

-Koro­na, tu w tym miej­scu gdzie spo­czy­wa­ją docze­sne szcząt­ki naszych dwóch kró­lów niech ma Chry­stu­so­we zna­cze­nie umy­wa­nia nóg.

-Kró­le­stwo niech dla nas ozna­cza rze­czy­wi­stość nie z tego świa­ta, któ­re jest darem dla pokornych

-Pano­wa­nie niech wypły­wa z Miło­ści, któ­ra zapi­sa­na jest w Krzy­żu Chrystusa

Trwaj­cie w służ­bie dru­gie­mu czło­wie­ko­wi i Chry­stu­so­wi a będzie­cie wiel­ki­mi w oczach Boga.

 

 1. Bogu­sław Wit­kow­ski, CPPS
  Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu i Kra­jo­wy WKC

AMDG !