Zmar­ła Ela Wailand z Byd­gosz­czy wie­lo­let­nia człon­ki­ni i ani­ma­tor­ka Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z para­fii pw. św. Jadwigi.

 

Módl­my się za nią:

Wiecz­ny odpo­czy­nek racz jej dać Panie, a świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj jej świeci.

 
Niech będzie zawsze bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus, któ­ry nas Krwią swo­ją odkupił.