Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG-20231004-WA0002.jpg

infor­ma­cja: ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS :
Śp. Danu­sia Soko­łow­ska   Dnia 28.09.2023r. ode­szła do Domu Ojca Danu­sia Soko­łow­ska z die­ce­zji płoc­kiej. Danu­sia była człon­kiem WKC od 03.06.2006r. Peł­ni­ła odpo­wie­dzial­ne funk­cje we Wspól­no­cie. W dniu 18.03.2012r. zosta­ła ani­ma­to­rem para­fial­nym w para­fii św. Krzy­ża w Płoc­ku. W tym dniu w tej para­fii zosta­ła powo­ła­na Wspól­no­ta pod­czas Nie­dzie­li Misyj­nej. Z odda­niem peł­ni­ła funk­cję ani­ma­to­ra para­fial­ne­go do 31.12.2013r. Od 30.04.2014r. przez okres oko­ło pół roku peł­ni­ła funk­cję ani­ma­to­ra die­ce­zjal­ne­go w die­ce­zji płoc­kiej. Z wykształ­ce­nia była peda­go­giem, oso­bą rado­sną, czło­wie­kiem o wiel­kiej wraż­li­wo­ści ser­ca, poma­ga­ła bied­nym i pokrzyw­dzo­nym. Czyn­nie uczest­ni­czy­ła  w życiu para­fii; mię­dzy inny­mi śpie­wa­ła w chó­rze para­fial­nym. Peł­ni­ła funk­cję wice­pre­zy­den­ta w Legio­nie Maryi, przy para­fii św. Woj­cie­cha w Płoc­ku. Uczest­ni­czy­ła w Mszach Świę­tych w posłu­dze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w kapli­cy szpi­ta­la na Winia­rach w Płoc­ku. Ufun­do­wa­ła sta­cje Dro­gi Krzy­żo­wej w Para­fii św. Fau­sty­ny w Rogozinie. 

Wiecz­ny odpo­czy­nek …
Niech będzie zawsze bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus,
któ­ry nas Krwią swo­ją odkupił.