W nie­dzie­lę, 8 paź­dzier­ni­ka 2023 r., pod­czas Mszy św. o godz. 12.00 człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa ist­nie­ją­cej przy para­fii św. Jadwi­gi Kró­lo­wej w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim dzię­ko­wa­li Bogu za 7 lat jej dzia­łal­no­ści oraz pro­si­li o nowe powo­ła­nia. Cho­ciaż do wspól­no­ty nale­ży tyl­ko 4 oso­by, to jest ona żywa i aktyw­na. W każ­dy ponie­dzia­łek po wie­czo­ro­wej Mszy św. wspól­no­ta spo­ty­ka się na modli­twie. Jej dzia­łal­ność jest oży­wia­na tak­że poprzez spo­tka­nia z gru­pa­mi z innych para­fii ostro­wiec­kich, m.in. para­fii Miło­sier­dzia Boże­go, kole­gia­ty czy Mat­ki Bożej Sale­tyń­skiej. Wspól­no­ta uczest­ni­czy też w spo­tka­niach die­ce­zjal­nych oraz ogól­no­pol­skich. Opie­ku­nem gru­py jest ks. Sta­ni­sław Gur­ba.
Link do infor­ma­cji o odpu­ście św. Kaspra w Ostrow­cu, na stro­nie Die­ce­zji San­do­mier­skiej: 
Uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci św. Kaspra w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim | Die­ce­zja Sandomierska