Dnia  08.01.2022r w para­fii p.w. Św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Płoc­ku, odby­ło się corocz­ne spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa  die­ce­zji płoc­kiej. Na uro­czy­stość przy­by­li:  ks. Seba­stian Pię­ta CPPS — mode­ra­tor pod­re­gio­nu oża­row­skie­go, Maria Krat­kow­ska ani­ma­tor­ka pod­re­gio­nu.  Spo­tka­nie roz­po­czę­li­śmy o godzi­nie 11.00, Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­ną przez ani­ma­tor­ki die­ce­zjal­ne i para­fial­ne. W ado­ra­cji uczest­ni­czył  ks. Krzysz­tof Toczy­ski — kape­lan Zakła­du Kar­ne­go w Płoc­ku,  w któ­rym posłu­gę peł­ni rów­nież Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z naszej die­ce­zji.  O godzi­nie 12.00 roz­po­czę­ła się uro­czy­sta Msza świę­ta  któ­rą spra­wo­wał i wygło­sił  sło­wo Boże –  ks. Seba­stian Pięta.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Inten­cją Mszy świę­tej było podzię­ko­wa­nie Panu Bogu za wszyst­kie otrzy­ma­ne łaski w minio­nym  roku oraz pro­si­li­śmy o potrzeb­ne łaski dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa, opie­ku­nów ducho­wych i Wspól­no­ty na nowy rok 2022, szcze­gól­nie o roz­wój ducho­wy i liczeb­ny Wspól­no­ty. Głów­nym prze­sła­niem homi­lii było budo­wa­nie miło­ści wza­jem­nej we wspól­no­cie pro­wa­dzą­cej do jed­no­ści.  Na koniec Mszy świę­tej zosta­ły poświę­co­ne opłat­ki, któ­ry­mi podzie­li­li­śmy się sym­bo­licz­nie, ze wzglę­du na panu­ją­ce obostrzenia.
Po skoń­czo­nej Eucha­ry­stii spo­tka­li­śmy się na śpie­wa­niu kolęd i na poczę­stun­ku na tere­nie para­fii. Dzię­ku­je­my Bogu że pomi­mo tru­dów i
ota­cza­ją­cej nas nie­pew­no­ści pozwo­lił nam zor­ga­ni­zo­wać to spo­tka­nie, w bar­dzo miłej i ser­decz­nej atmosferze.

Ani­ma­tor­ki die­ce­zjal­ne: Danu­ta Iliń­ska i Maria Szochner

https://photos.app.goo.gl/5W4qs6WuHyyVj7Jy5 — link do zdjęć