Spo­tka­nie opłat­ko­we Ksiądz Szy­mon roz­po­czął modli­twą. Następ­nie czę­stu­jąc się cia­stem kaw­ką lub her­bat­ką śpie­wa­li­śmy kolę­dy i cie­szy­li­śmy się z bycia razem.Wię­cej na zie­lo­no­gór­skiej stro­nie KLIKNIJ TU link do foto KLIKNIJ TU