Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa obcho­dzo­na jest w czwar­tek po Uro­czy­sto­ści Trój­cy św. i ma cha­rak­ter dzięk­czyn­ny i rado­sny. Pro­ce­sje Eucha­ry­stycz­ne odby­wa­ją się w każ­dej para­fii do czte­rech ołta­rzy gdzie czy­ta­na jest Ewan­ge­lia. war­to przeczytać ..

Dzień ten jest świą­tecz­ny w rodzi­nach, jak rów­nież we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa, bo to jest rów­nież nasze Świę­to, nasza Uroczystość. 

Refor­ma litur­gicz­na Paw­ła VI z roku 1969 połą­czy­ła oba świę­ta w jed­no: Boże Cia­ło i lip­co­we Świę­to Krwi Chry­stu­sa, na Uro­czy­stość Boże­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa  choć w for­mie nad­zwy­czaj­nej rytu rzym­skie­go sto­su­je się ich roz­dział. Podob­nie w zgro­ma­dze­niach Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi Chrystusa.

Jako Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa w Para­fii Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy się, aby dać świa­dec­two i z wdzięcz­no­ścią brać czyn­ny udział w tej uro­czy­sto­ści nio­sąc uro­czy­ście koronkę/różaniec do Krwi Chry­stu­sa po raz pierw­szy w tym roku rów­nież przez całą okta­wę tej uro­czy­sto­ści. Niech będzie zawsze bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus, któ­ry nas odku­pił swo­ją Prze­naj­droż­szą Krwią.