II sobo­ta mie­sią­ca, to dzień w któ­rym spo­ty­ka­my się na Mszy św. a pół godzi­ny wcze­śniej modli­my się koronką/różańcem i lita­nią do Krwi Chry­stu­sa.  Msza św. w inten­cji piel­grzy­mów, któ­rzy piel­grzy­mo­wa­li razem ze Wspól­no­tą Krwi Chry­stu­sa na Odpust Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Kon­fe­ren­cja for­ma­cyj­na na mie­siąc czer­wiec: Szu­kać tych, co zgi­nę­li. Albo­wiem Syn Czło­wie­czy przy­szedł szu­kać i zba­wić to, co zgi­nę­ło” (Łk 19, 10). zosta­ła  wygło­szo­na w koście­le przez Księ­dza Zbigniewa.


Spo­tka­nie w sal­ce para­fial­nej, roz­po­czę­li­śmy modli­twą śpie­wa­ną „Mary­jo Dzie­wi­ce Nie­po­ka­la­na” Następ­nie czę­stu­jąc się cia­stem i kaw­ką poru­sza­li­śmy temat for­ma­cyj­ny i bie­żą­ce spra­wy, m.in  zbli­ża­ją­cy się wyjazd na dni sku­pie­nia i Odpust Krwi Chrystusa.