9 czerw­ca w para­fii św. Karo­la Boro­me­usza przy któ­rej ist­nie­je nasza wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa odbył się pik­nik Anto­niań­ski. Głów­nym celem było rado­sne prze­ży­wa­nie zbli­ża­ją­ce­go się świę­ta św. Anto­nie­go oraz kwe­sto­wa­nie na potrze­by kościoła. 

Już z same­go rana roz­ło­ży­li­śmy sto­isko na któ­rym pocze­sne miej­sce zaję­ła Mat­ka w posta­ci wize­run­ku Mat­ki i Kró­lo­wa Prze­naj­droż­szej Krwi.  Obok kwia­ty świe­żo zerwa­ne z łąki. Resz­tę sto­łu zaj­mo­wa­ły pysz­ne cia­sta wła­sne­go wypieku.

W pik­ni­ku uczest­ni­czy­ły róż­ne wspól­no­ty któ­re przy­go­to­wy­wa­ły spo­ro atrak­cji, w tym: książ­ki, różań­ce, modli­tew­ni­ki, bran­so­let­ki, koszul­ki misyj­ne. Naj­czę­ściej na sto­iskach kró­lo­wa­ły cia­sta wła­sne­go wypie­ku. Sto­isko gru­py św ojca Pio, gru­py misyj­nej, skle­pi­ku para­fial­ne­go, Rycer­stwa Nie­po­ka­la­nej, Żywe­go Różań­ca, Odno­wy w Duchu Świętym.

Był to rów­nież czas na prze­ka­za­nie para­fia­nom infor­ma­cji o wspól­no­tach. Roz­ma­wia­li­śmy jak wyglą­da­ją nasze spo­tka­nia, dla­cze­go wybra­li­śmy taką dro­gę i co nam daje przy­na­leż­ność do wspól­no­ty. Mie­li­śmy ze sobą też mate­ria­ły. Każ­dy zain­te­re­so­wa­ny mógł otrzy­mać Lita­nię do Krwi Chry­stu­sa, modli­twę zanu­rze­nia w Krwi Chry­stu­sa, Lita­nie do Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi i inne modli­twy zwią­za­ne z naszą duchowością. 

Dzie­ciom zor­ga­ni­zo­wa­no plac zabaw. Wysta­wio­ny był rów­nież teatrzyk Zło­ta kacz­ka, a dla zain­te­re­so­wa­nych histo­rią kościo­ła, wykład na któ­rym moż­na było dowie­dzieć się cie­ka­wych infor­ma­cji z cza­sów powsta­nia kościo­ła aż do chwi­li obecnej. 

Oraz teatrzyk Zło­ta kaczka.

Wię­cej wyda­rzeń w Die­ce­zji Wro­cław­skiej — klik­nij tutaj