Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy para­fii Świę­te­go Ducha i NMP Mat­ki Kościo­ła w Kędzie­rzy­nie- Koź­lu jak każ­de­go roku uczest­ni­czy­ła w pro­ce­sji Boże­go Cia­ła. Wszy­scy aktyw­ni człon­ko­wie włą­czy­li się w tą pięk­ną uro­czy­stość. Jed­ni szli z naszym sztan­da­rem, a inni z dużym różań­cem do Krwi Chry­stu­sa. Pano­wa­ła w nas duża radość, że w ten spo­sób może­my słu­żyć Jezu­so­wi, a jed­no­cze­śnie uświet­niać uro­czy­sto­ści w para­fii. Cho­ciaż w tym roku nie robi­li­śmy ołta­rza ( przy­pa­dło to innym gru­pom), to dla nas zawsze uro­czy­stość Boże­go Cia­ła jest bar­dzo waż­na, bo prze­cież łączy się to bar­dzo z naszą ducho­wo­ścią i waż­ne, żeby w para­fii wie­dzie­li, że jeste­śmy. Pod­kre­śla to dobrze nie­sio­ny dum­nie sztan­dar i różaniec. 

Foto - Daniel Kub­ny

Swo­ją obec­ność w para­fii przed­sta­wia­my też w inny spo­sób. Jest to codzien­na modli­twa (oprócz nie­dziel) po ran­nej Eucha­ry­stii. To już prze­szło rok jak posta­no­wi­li­śmy się modlić codzien­nie (wcze­śniej było dwa razy w tygo­dniu) w bar­dzo róż­nych inten­cjach sta­łych, a tak­że powie­rzo­nych nam przez przy­pad­ko­we oso­by. Trwa to ok. 45 minut. W ten spo­sób do naszej gru­py dołą­cza­ją też i inni ludzie nie zwią­za­ni ze Wspól­no­tą, pozna­jąc jed­no­cze­śnie nasze  modli­twy.
Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

Ani­ma­tor : Kata­rzy­na Zaluza