W tym roku w dniu 30 maja w Ole­śni­cy dwie para­fie orga­ni­zo­wa­ły wspól­nie  uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa (BOŻE CIAŁO). Para­fia pw. NMP Mat­ki Miło­sier­dzia  (pro­boszcz ks. Mariusz Bąkow­ski) oraz para­fia pw. Św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty (pro­boszcz ks. Mie­czy­sław Jan­czy­szyn). Msza Świę­ta roz­po­czę­ła się o godz. 11.30 w para­fii pw. NMP Mat­ki Miło­sier­dzia, któ­rą cele­bro­wał ks. Mariusz Bąkow­ski. Homi­lię wygło­sił ks. Mie­czy­sław Jan­czy­szyn: mówił, że uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa jest uro­czy­sto­ścią dzięk­czyn­ną za usta­no­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, a Eucha­ry­stia jest chle­bem żywym, dają­cym życie. Jej owo­cem jest jed­ność i pokój, ponie­waż łączy mię­dzy sobą tych, któ­rzy Ją spożywają.

Po mszy Świę­tej wyru­szy­ła uro­czy­sta pro­ce­sja, któ­rej towa­rzy­szy­ła orkie­stra dęta. W pro­ce­sji szły ogrom­ne rze­sze wier­nych roż­nych sta­nów, sio­stry zakon­ne, mini­stran­ci, dzie­ci od nie­mow­lę­cia z rodzi­ca­mi w wózecz­kach, dzie­ci star­sze, dzie­ci komu­nij­ne i cała rze­sza wier­nych. Pro­ce­sja podą­ża­ła  uli­ca­mi nasze­go mia­sta: Lwow­ską, św. Jadwi­gi, Trau­gut­ta, przez Rynek do Bazy­li­ki. Uro­czy­sty i odświęt­ny nastrój nada­wa­ła orkie­stra i śpiew pie­śni, w tym „Zrób­cie Mu miej­sce, Pan idzie z nie­ba.” Dzie­ci star­sze i komu­nij­ne sypa­ły kwia­ty przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem ście­ląc dro­gę kwia­ta­mi, któ­rą kro­czył sam Bóg Jezus Chry­stus. Pro­ce­sja z Naj­święt­szym Sakra­men­tem zatrzy­my­wa­ła się przy 4 ołta­rzach, pięk­nie przy­bra­nych przez wspól­no­ty para­fial­ne z pomo­cą kapła­nów. Przy każ­dym ołta­rzu wyśpie­wa­no kolej­ne frag­men­ty Ewan­ge­lii według Świę­te­go Mate­usza, Mar­ka, Łuka­sza i Jana jako wyzna­nia wia­ry, że w Naj­święt­szym Sakra­men­cie jest obec­ny ten sam Bóg-Czło­wiek, któ­re­go naukę gło­si Ewan­ge­lia. Po wspól­nych modli­twach kapłan bło­go­sła­wił Naj­święt­szym Sakra­men­tem ludzi i miej­sca. Było dużo sztan­da­rów, cho­rą­gwi, figu­ra św. Micha­ła Archa­nio­ła, feretrony. 

Jako Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa szli­śmy ze swo­im sztandarem.

Do dwóch pierw­szych ołta­rzy pro­wa­dzi­li wier­nych księ­ża z para­fii Mat­ki Bożej Miło­sier­dzia a dwóch następ­nych, księ­ża z para­fii Św. Jana Ewangelisty. 

Zakoń­cze­nie pro­ce­sji odby­ło się na pla­cu Bazy­li­ki uro­czy­stym odśpie­wa­niem hym­nu „Cie­bie Boże wysławiamy” 

Boże Cia­ło, ina­czej Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Cia­ła i Krwi Chry­stu­sa to wyjąt­ko­we świę­to, któ­re ma na celu upa­mięt­nie­nie usta­no­wie­nia Sakra­men­tu Eucha­ry­stii. To dzień w któ­rym wier­ni odda­ją szcze­gól­ną cześć Eucharystii.

Co za radość być wier­nym dziec­kiem kościo­ła. Amen.