Sku­pie­nie odby­ło się w dniach 14–16 czerw­ca w Domu św. Waw­rzyń­ca na tere­nie Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie

Temat: „DUCH  ŚWIĘTY GWARANTEM ZACHOWANIA CHARYZMATU KRWI CHRYSTUSA „
Słowo Życia
„z mojego weźmie”

W sku­pie­niu uczest­ni­czy­ło trzy­dzie­ści osób w tym  czte­ry nowe oso­by z Zie­lo­nej Góry plus dwie nie­no­we. Udział brał ks. gość Andrzej Wój­ciak  z Wro­cła­wia i z Wro­cła­wia jed­na oso­ba wstą­pi­ła do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.
W tym cza­sie jak zawsze przy­bli­ża­my się do Pana Boga bar­dziej Go pozna­jąc poprzez: Eucha­ry­stię, kon­fe­ren­cję, roz­wa­ża­nie sło­wa Boże­go, godzi­nę pytań, wymia­nę doświad­czeń, świa­dec­twa, sakra­ment poku­ty, ado­ra­cję Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, wyci­sze­nie, wspól­nie spę­dzo­ny czas …

Roz­po­czę­cie sku­pie­nia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ks. Daniel Mokwa CPPS wygło­sił for­ma­cyj­ny temat przy­pa­da­ją­cy na mie­siąc czer­wiec: „DUCH  ŚWIĘTY GWARANTEM ZACHOWANIA CHARYZMATU KRWI CHRYSTUSA„ KLIKNIJ TU

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Eucha­ry­stia w sobo­tę ks. Daniel Mokwa CPPS i ks. gość Andrzej Wój­ciak  z Wro­cła­wia

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Spo­tka­nie Ani­ma­to­rów Die­ce­zjal­nych z Radą Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Wymia­na doświad­czeń i godzi­na pytań

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Eucha­ry­stia i wstą­pie­nie do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Podzię­ko­wa­nie Księ­dzu Danie­lo­wi za minio­ny rok i nad­cho­dzą­ce. Śnia­da­nie i kaw­ka prze wyjaz­dem


Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.


Do zoba­cze­nia na waka­cyj­nych reko­lek­cjach 25–29.08.2019 — Dom św. Kaspra
i wrze­śnio­wym sku­pie­niu 13–15.09.2019 — Dom św. Waw­rzyń­ca

Zobacz też Zie­lo­na Góra Klik­nij TU
Wię­cej zdjęć KLIKNIJ TU — link BB
Wię­cej zdjęć
KLIKNIJ TU — link udo­stęp­ni­ła Kata­rzy­na Zalu­za

Reflek­sje z dni sku­pie­nia 14–16 czerw­ca

Za każ­dym razem, kie­dy przy­jeż­dżam na dni sku­pie­nia do Czę­sto­cho­wy dzię­ku­ję Bogu, że mogę w nich uczest­ni­czyć, dla­te­go, że cza­sem bywa­ją róż­ne prze­szko­dy, któ­re bez Pana Boga nie dało­by  się poko­nać. Nie muszę chy­ba pisać o tym  jak  dobrze się czu­je­my na tych spo­tka­niach, bo wszy­scy czu­je­my się jed­ną wiel­ką rodzi­ną, gdzie moż­na nie tyl­ko mile spę­dzić czas, spo­tkać zna­jo­mych, ale  naj­waż­niej­sze, to spo­tkać się z Bogiem. Atmos­fe­ra tego miej­sca czy­ni, że wszę­dzie  czu­je­my jego obec­ność  i jego Syna, a Duch Świę­ty czu­wa nad nami aby­śmy jak naj­le­piej rozu­mie­li każ­de sło­wo, któ­re do nas wygła­sza ksiądz Daniel CPPS , czy to pod­czas kon­fe­ren­cji, czy też pod­czas  Mszy Świę­tych.  Nasze dni sku­pie­nia koń­czy­ły się w uro­czy­stość Naj­święt­szej Trój­cy, to też jak­by nie przy­pad­ko­wo, a  były jak­by pod­su­mo­wa­niem nasze­go tema­tu for­ma­cyj­ne­go w tym roku o Duchu Świę­tym.  Chcę jed­nak napi­sać o sło­wach , któ­re utkwi­ły mi bar­dzo w pamię­ci wygło­szo­ne przez księ­dza Danie­la w pią­tek na Mszy Świę­tej. Obu­dzi­łam się bar­dzo wcze­śnie rano w sobo­tę i spoj­rza­łam w okno. Pomy­śla­łam  sobie jaki  pięk­ny jest ten pora­nek. Pięk­nie

śpie­wa­ły pta­ki, a  pro­mie­nie sło­necz­ne otu­la­ły Sank­tu­arium i zie­leń wokół nie­go. Poczu­łam się bar­dzo szczę­śli­wa, a zara­zem bar­dzo rado­sna. Pięk­no przy­ro­dy, któ­re ujrza­łam o poran­ku wzbu­dzi­ły we mnie jesz­cze więk­szą wdzięcz­ność dla Boga, któ­ry to wszyst­ko uczy­nił dla nas.  Przy­po­mnia­łam sobie sło­wa księ­dza Danie­la CPPS :” Mamy być dla sie­bie Zmar­twych­wsta­niem a nie Krzy­żem” . Mia­łam dużo cza­su, żeby je jesz­cze raz prze­my­śleć. I teraz wiem, co one zna­czą. „Prze­cho­wu­je­my zaś ten skarb w naczy­niach gli­nia­nych, aby z Boga była owa prze­ogrom­na moc, a nie z nas”(2 Kor 4, 7). My jeste­śmy tym naczy­niem gli­nia­nym, a skar­bem Łaska Boża, któ­ra jest w nas.  Nie może­my się pod­da­wać  roz­pa­czy, a wszyst­kie cier­pie­nia i krzy­że mamy łączyć z Jezu­sem na Krzy­żu, ofia­ro­wać  je Bogu razem z Krwią Chry­stu­sa, wów­czas  łatwiej nam będzie Krzyż zacho­wać dla sie­bie, a innym dawać Zmar­twych­wsta­nie.  To, że żyje­my Ewan­ge­lią, (jak wspo­mniał ks. Daniel CPPS) już spra­wia , że mamy wro­gów, ale mamy żyć w zgo­dzie z wszyst­ki­mi  i czy­nić dobrze tak jak Jezus. Cho­ciaż o tym wszyst­kim już wcze­śniej wie­dzia­łam, to jed­nak te prze­my­śle­nia na nowo spra­wi­ły, że poczu­łam ulgę i wyje­cha­łam z Czę­sto­cho­wy z nowy­mi dobry­mi posta­no­wie­nia­mi. War­to więc uczest­ni­czyć w dniach sku­pie­nia. Zawsze bowiem coś nowe­go wno­szą do nasze­go życia.

Bogu niech będą dzię­ki za naszą Wspól­no­tę !       Kata­rzy­na