Dnia 16.06.br. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa obcho­dzi­ła jubi­le­usz 30 – lecia ist­nie­nia. Jubi­le­usz to oka­zja do dzię­ko­wa­nia tym, któ­rzy wyra­zi­li zgo­dę na powsta­nie WKC w naszej para­fii  a  więc księ­żom pro­bosz­czom, któ­rzy pra­co­wa­li w tej para­fii od 1989r. Zało­ży­ciel­ką świec­ką Wspól­no­ty była Hali­na Drze­wa­szew­ska. Przez okres 30 lat wie­le para­fii oraz grup, anga­żo­wa­ło się przy two­rze­niu, pro­wa­dze­niu i życiu cha­ry­zma­tem Krwi Chrystusa.

Nasze świę­to­wa­nie tego jubi­le­uszu roz­po­czę­ło się Mszą św. o godzi­nie 12,00. Na począt­ku Eucha­ry­stii ani­ma­tor­ka die­ce­zjal­na przy­wi­ta­ła wszyst­kich obec­nych  i wpro­wa­dzi­ła w temat uro­czy­sto­ści. Mszy świę­tej  prze­wod­ni­czył i wygło­sił Sło­wo Boże mode­ra­tor kra­jo­wy WKC – ks. Bogu­sław Wit­kow­ski. We Mszy świę­tej uczest­ni­czył  opie­kun ducho­wy WKC w die­ce­zji płoc­kiej ks. Ryszard Błasz­kow­ski. Mszę św. swo­im śpie­wem uświet­ni­ła Patry­cja Mali­now­ska, i dia­ko­nia muzycz­na  RUAH z Płoc­ka. Wspól­no­ta bra­ła czyn­ny udział w czy­ta­niach litur­gicz­nych, modli­twie wier­nych i zło­że­niu darów ołta­rza. Ta Msza Świę­ta była dla człon­ków Wspól­no­ty dzięk­czy­nie­niem Panu Bogu za obec­ność Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w die­ce­zji płoc­kiej i za nasze powo­ła­nie do tej Wspólnoty.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Nie­ste­ty na Mszy św. jubi­le­uszo­wej nie mogła być obec­na , choć bar­dzo tego pra­gnę­ła Halin­ka Drze­wa­szew­ska. Po uro­czy­sto­ściach ks. Misjo­narz Bogu­sław wraz z radą kra­jo­wą zaniósł jej Wia­tyk. Już nie mogła z nimi roz­ma­wiać ale oni wie­rzy­li w to „że wszyst­ko sły­sza­ła i rozumiała”

Po Eucha­ry­stii spo­tka­li­śmy się w Restau­ra­cji „Gary Bab­ci Kry­si” na obie­dzie. Po obie­dzie trwa­ło dal­sze świę­to­wa­nie, kon­cert dia­ko­nii i Patry­cji Mali­now­skiej a wszy­scy słu­cha­ją­cy byli zauro­cze­ni występami.

 Chó­rzyst­ka Patry­cja Mali­now­ska jest oso­bą nie­wi­do­mą, posia­da wyż­sze wykształ­ce­nie peda­go­gicz­ne. Zakwa­li­fi­ko­wa­ła się na Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal w  Hong­kon­gu  i zaję­ła I miej­sce w Pol­sce w festi­wa­lu pie­śni sakral­nych w Grójcu. 

Wspo­mi­na­li­śmy też histo­rię ist­nie­nia przez okres 30 let­ni Wspól­no­ty, dzie­li­li­śmy się świa­dec­twa­mi życia „sło­wem życia”, któ­re wybie­ra­my na każ­dy tydzień roz­wa­ża­jąc Ewan­ge­lię z nie­dzie­li, któ­re nas pro­wa­dzi poprzez kolej­ne dni w rela­cjach z napo­tka­ny­mi ludź­mi, modli­twie i pra­cy. Głów­nie zasta­na­wia­li­śmy się nad odpo­wie­dzią: Co mnie dało w życiu wstą­pie­nie do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa? Słu­cha­jąc tych wszyst­kich wyda­rzeń pomy­śla­łam sobie jaki to wiel­ki dar słu­żyć Bogu i ludziom, dając swo­je życie, swój czas, zno­sząc wszel­kie tru­dy, po to żeby słu­żyć.  Bogu niech będą dzię­ki za powołania.

Ani­ma­tor die­ce­zjal­ny WKC – Danu­ta Ilińska

Homi­lia wygło­szo­na przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS — mode­ra­to­ra kra­jo­we­go KLIKNIJ TU

Adres do zdjęć: http://www.stanislawowka.pl/pl/30-rocznica-wspolnoty-krwi-chrystusa-w-plockiej-stanislawowce-2019