W dniu 28 paź­dzier­ni­ka prze­ży­wa­li­śmy uro­czy­stość odpu­sto­wą św. Kaspra del Bufa­lo jak rów­nież Jubi­le­usz 30-lecia ist­nie­nia Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Para­fii Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze.

Uro­czy­stość roz­po­czę­li­śmy modli­twą koronki/różańca do Krwi Chry­stu­sa przed Mszą św. Następ­nie w Eucha­ry­stii uczest­ni­czy­li­śmy z zapro­szo­ny­mi księż­mi: ks. Mariu­szem- Misjo­na­rzem Krwi Chry­stu­sa z Czę­sto­cho­wy, ks. Dawi­dem opie­ku­nem Wspól­no­ty ze Szpro­ta­wy oraz naszym opie­ku­nem para­fial­nym ks. Zbi­gnie­wem, któ­ry na począt­ku wszyst­kich przed­sta­wił i zapro­sił do wspól­ne­go uczest­ni­cze­nia. Wspól­no­ta bra­ła czyn­ny udział w litur­gii, gdzie wspo­ma­gał słu­żąc rów­nież do Mszy św. Ryszard Dia­kow­ski — Ani­ma­tor Die­ce­zji Wrocławskiej

W cza­sie Eucha­ry­stii, w któ­rej uczest­ni­czy­ło wie­le osób spo­śród naszych człon­ków, rów­nież przy­jezd­nych spo­za Zie­lo­nej Góry jak i z nasze­go mia­sta ksiądz misjo­narz nawią­zał do myśli o tym, że Tajem­ni­ca Gol­go­ty mówi nam, co Pan Jezus zro­bił dla każ­de­go z nas i o tym wła­śnie świad­czył swo­im życiem i dzia­łal­no­ścią św. Kasper del Bufalo …

W cza­sie ofia­ro­wa­nia nasza Wspól­no­ta prze­ka­za­ła: koron­kę do Krwi Chry­stu­sa w for­mie pro­ce­syj­nej, któ­ra zosta­ła poświę­co­na i umiesz­czo­na przy ołta­rzu obok bane­ra ze św. Kasprem; sie­dem czer­wo­nych róż jako sym­bol sied­miu prze­lań Krwi Chry­stu­sa; świe­cę będą­cą sym­bo­lem bycia świa­tłem dla innych; hostię i wino, któ­re kapłan prze­mie­nia w świę­tą Obec­ność Pana Jezu­sa i Jego Cia­ło i Jego Krew. 

Poświę­ce­nie Koronki/różańca do Krwi Chry­stu­sa      /     Komu­nia Świę­ta pod dwie­ma postaciami 

Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią św. Kaspra del Bufalo

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie PA280205a-%E2%80%94-kopia-1024x821.jpg

Następ­nie wszy­scy zapro­sze­ni  uczest­ni­cy w tej Eucha­ry­stii uda­li się do sal­ki para­fial­nej na uro­czy­ste spo­tka­nie. Po przy­wi­ta­niu i zapo­zna­niu, z tymi, któ­rzy przy­by­li: Księ­ża: ks. Mariusz Szy­ku­ła CPPS, ks. Dawid Kle­pu­se­wicz — opie­kun WKC wraz ze Wspól­no­tą ze Szpro­ta­wy, ks. Piotr Kamiń­ski — pro­boszcz, ks. Piotr Ruta i ks. Zbi­gniew Kar­dasz — opie­kun Wspól­no­ty z tej para­fii, Przed­sta­wi­cie­le Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z zie­lo­no­gór­skich para­fii: Para­fii MB Nie­usta­ją­cej Pomo­cy, Świę­tej Jadwi­gi, Świę­te­go Fran­cisz­ka oraz nowe oso­by i sym­pa­ty­cy WKC. 

Po modli­twie  zasie­dli­śmy do poczę­stun­ku gdzie przy każ­dym nakry­ciu była wizy­tów­ka upa­mięt­nia­ją­ca jubi­le­usz a z odwrot­nej stro­ny Sło­wo Życia w deko­ra­cyj­nej gra­ficz­nej sza­cie i u każ­de­go loso­wo inne.   Przy pysz­nym obiad­ku na gorą­co i kawie i cia­stach roz­ma­wia­li­śmy, wspo­mi­na­li­śmy i dzie­li­li­śmy się róż­ny­mi doświadczeniami.

  W kolej­nej czę­ści spo­tka­nia po obie­dzie przed tor­tem, cia­stem i kawą zosta­ła przed­sta­wio­na przez Basię pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na, Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oma­wia­ją­ca histo­rię w Para­fii Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze w latach 1993–2023 poczy­na­jąc od struk­tu­ry kra­ju. Do wglą­du udo­stęp­nio­ne były kro­ni­ki w sze­ściu tomach.

Po mul­ti­me­dial­nej pre­zen­ta­cji: tort, cia­sta i oczy­wi­ście kaw­ka i herbatka

Czu­ło się miłą peł­ną rado­ści atmos­fe­rę  i wdzięcz­no­ści Panu Bogu za tę uro­czy­stość.    Z powo­du roz­jaz­dów i róż­nych sytu­acji zaczę­li­śmy się roz­sta­wać i powo­li koń­czyć nasze uro­czy­ste spo­tka­nie. Nie­któ­re jed­nak oso­by pozo­sta­ły do wie­czo­ra, aby zro­bić, co zosta­ło do zro­bie­nia.
 Trze­ba też dostrzec, że kil­ka osób z naszej Wspól­no­ty słu­ży­ło pomo­cą całą nie­dzie­lę po wszyst­kich mszach św. roz­ma­wia­jąc z zain­te­re­so­wa­ny­mi  po litur­gii, sprze­da­jąc pozy­cje wydaw­ni­cze i roz­da­jąc róż­ne przy­go­to­wa­ne pamiąt­ki — mini modli­tew­ni­ki, koronki/różańce  do Krwi Chry­stu­sa i zapro­sze­nia do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa oraz ter­mi­ny wyjaz­dów na week­en­do­we reko­lek­cje i ogól­no­pol­skie uro­czy­sto­ści z auto­ka­ro­wym wyjazdem. 

Nie­dzie­la misyj­na 29.10.2023

Homi­lie wygło­szo­ne przez ks. Mariu­sza Szy­ku­ła CPPS 

Z rado­ścią i wdzięcz­no­ścią dzię­ku­je­my   Księ­żom z Para­fii Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej za otwar­tość i pomoc w cza­sie przy­go­to­wań do uro­czy­sto­ści i w niej udział   Za w moż­li­wo­ści gło­sze­nia sło­wa Boże­go przez księ­dza misjo­na­rza na wszyst­kich nie­dziel­nych Mszach Świę­tych, a tak­że i roz­dzie­la­niu przez naszych człon­ków pamią­tek: modlitw zwią­za­nych z ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa oraz wizy­tów­ka­mi z zapro­sze­niem do Wspól­no­ty,  jak rów­nież ze sprze­da­żą róż­nych pozy­cji z Wydaw­nic­twa  Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa „POMOC”Dzię­ku­je­my!

W ponie­dzia­łek na coty­go­dnio­wym spo­tka­niu Gru­py Krwi Chry­stu­sa    dostrze­gli­śmy we wspól­nych roz­mo­wach, że dane nam było prze­żyć pięk­ne wyda­rze­nie, któ­re pozo­sta­nie nam na dłu­go w naszych ser­cach i w pamięci.

 Ula

link do zdjęć - Krzysz­tof Badach Rogow­ski i Bar­ba­ra Błasz­czyk: KLIKNIJ TU