W nie­dzie­lę 22 paź­dzier­ni­ka 2023 roku w Domu Misyj­nym w Łabuń­kach odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa ku czci św. Kaspra. Przy­by­li zapro­sze­ni goście mię­dzy inny­mi, księ­ża z kil­ku para­fii sąsia­du­ją­cych, sio­stry zakon­ne z Łabuń, ani­ma­to­rzy i człon­ko­wie Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, panie z Koła Gospo­dyń Wiej­skich, samo­rząd gmi­ny  i miej­sco­wi. Kapli­ca wypeł­ni­ła się wier­ny­mi. Przed Mszą św. nastą­pi­ło wysta­wie­nie Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i modli­twa różań­co­wa któ­rą popro­wa­dził ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec prze­ło­żo­ny Domu Misyj­ne­go. O godzi­nie 11.00 prze­szła pro­ce­sja z krzy­żem wzdłuż kapli­cy, ze śpie­wem roz­po­czy­na­ją­ca uro­czy­stą Mszę św. Mszy św. prze­wod­ni­czył ks. Józef Godlew­ski a w asy­ście ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec i ks. Andrzej Szy­mań­ski. Homi­lię wygło­sił ks. Józef Godlew­ski, przy­bli­ża­jąc życie św. Kaspra — zało­ży­cie­la Zgro­ma­dze­nia Krwi Chry­stu­sa. Na koniec Mszy św., ks. Józef udzie­lił wszyst­kim wier­nym bło­go­sła­wień­stwa reli­kwia­rzem świę­te­go Kaspra. Zapro­sze­ni goście uda­li się na świą­tecz­ny obiad do pała­cu. Dzię­ku­je­my dobre­mu Bogu za ten prze­ży­ty rado­sny dzień i za wszyst­kie łaski któ­ry­mi nas obda­rzył. Niech będzie zawsze bło­go­sła­wio­ny i uwiel­bio­ny Jezus, któ­ry nas Krwią Swo­ją odkupił.

Wię­cej zdjęć. Klik­nij tutaj.