W dniu 22.10.2023 r. na zapro­sze­nie ks. Pro­bosz­cza Andrze­ja Owo­rusz­ko i Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, do naszej para­fii przy­był Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go ks. Ksa­we­ry Kuja­wa CPPS wraz z Ani­ma­to­ra­mi Pod­re­gio­nu Marią Krat­kow­ską i Pau­li­ną Lusnia, aby pod­czas Mszy Świę­tych opo­wie­dzieć o Ducho­wo­ści naszej Wspólnoty.

W pro­sty i przy­stęp­ny spo­sób Ks. Ksa­wer przed­sta­wił war­tość krwi krą­żą­cej w naszym orga­ni­zmie, jak i tej prze­la­nej za nas przez Chry­stu­sa. Jak krew nie­sie wszyst­kie odżyw­cze sub­stan­cje do każ­dej komór­ki orga­ni­zmu, oczysz­cza z cho­rych komó­rek oraz pro­du­ku­je nowe krwin­ki, tak krew Chry­stu­sa obmy­wa nas z grze­chów w Sakra­men­tach, poczy­na­jąc od Sakra­men­tu Chrztu Św. ( z rado­ścią przy­ję­li­śmy tro­je dzie­ci ochrzczo­nych pod­czas jed­nej z Mszy Św.) Przez prze­la­ną krew Chry­stu­sa, Jego śmierć i Zmar­twych­wsta­nie, jeste­śmy powo­ła­ni do życia wiecznego.

Ks. Ksa­we­ry przy­po­mniał, że Krew jest sym­bo­lem miło­ści Chry­stu­sa, a my żyjąc w łącz­no­ści z Bogiem mamy dążyć do życia wiecz­ne­go. Nie­waż­ne pod jaką posta­cią przyj­mu­je­my Komu­nię Świę­tą, nale­ży pamię­tać, że przyj­mu­je­my praw­dzi­we Cia­ło i praw­dzi­wą Krew Chrystusa. 

Następ­nie ksiądz Ksa­we­ry poka­zał co daje nam Wspól­no­ta. Ludzi żyją­cych samot­nie łatwo zła­mać, nato­miast we wspól­no­cie mamy pomoc i wsparcie. 

Nie­zna­ją­cy wspól­no­ty dowie­dzie­li się jak żyć „Sło­wem Życia” opie­ra­jąc się na Ewan­ge­lii, jak dzie­lić się wia­rą oraz jak się modlić.

Na koniec każ­dej Mszy Św. Helen­ka, Maria oraz Pau­li­na i Rafał wygło­si­li świa­dec­twa o tym jak modli­twa wspól­no­ty i życie sło­wem Bożym zmie­ni­ło ich życie.

Po zakoń­czo­nych ucztach ducho­wych w rodzin­nej atmos­fe­rze, peł­nej cie­pła, miło­ści i rado­ści spo­tka­li­śmy się w sal­ce para­fial­nej, gdzie wraz z zaprzy­jaź­nio­ny­mi człon­ka­mi WKC z Gar­wo­li­na i Łaska­rze­wa świę­to­wa­li­śmy przy wspól­nym obie­dzie, kawie i słod­ko­ściach to donio­słe i waż­ne dla nas wydarzenie.

Jeste­śmy wdzięcz­ni Panu Bogu za tę wiel­ką łaskę, na któ­rą w skry­to­ści naszych serc cze­ka­li­śmy wie­le lat.

Ziar­no zosta­ło zasia­ne. Niech dobry Bóg da wzrost, na któ­ry cze­ka­my z ufnością.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!

Ani­ma­tor­ka die­ce­zji Siedleckiej. 

Elż­bie­ta Paciorek.

Wię­cej zdjęć. Klik­nij tutaj.