Sku­pie­nie roz­po­czę­li­śmy 13.10.2023 od uczty ducho­wej czy­li piąt­ko­wej Eucha­ry­stii. Wita­jąc nas ks. Ksa­we­ry przy­po­mniał, że sku­pie­nie to przede wszyst­kim czas spo­tka­nia z Bogiem, czas wyci­sze­nia i prze­my­śleń, to czas łado­wa­nia akumulatorów.

Po kola­cji uda­li­śmy się do kapli­cy, gdzie wysłu­cha­li­śmy kon­fe­ren­cji wstęp­nej, któ­rej tema­tem było towa­rzy­szą­ce nam przez całe sku­pie­nie sło­wo życia „PRZYJDŹCIE NA  UCZTĘ „
Następ­nie pod­czas Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w ciszy, pochy­li­li­śmy się nad ewan­ge­lią w/g  św. Mt.25,14–30 o talen­tach, zasta­na­wia­jąc się m.in. któ­re z otrzy­ma­nych talen­tów naj­bar­dziej roz­wi­ja­my, a któ­re zakopujemy.

Sobo­ta była dla nas wyjąt­ko­wym dniem, do któ­re­go przy­go­to­wa­nia roz­po­czę­li­śmy zaraz po śnia­da­niu. Gru­pa do zadań spe­cjal­nych zaję­ła się przy­go­to­wa­niem jadal­ni na uro­czy­sty obiad. Korzy­sta­jąc ze swo­ich talen­tów i słu­żąc nimi naj­le­piej jak potra­fią, zada­nie wyko­na­li w mgnie­niu oka.

Następ­nie uda­li­śmy się na kon­fe­ren­cję w któ­rej ks. Ksa­we­ry przy­bli­żył nam temat ”Zaan­ga­żo­wa­nia talen­tów w apo­stol­stwie” poka­zu­jąc nam m.in. życie i pra­cę ks. Jana Marii Bocheń­skie­go, austriac­kie­go psy­chia­try Vik­to­ra Emi­la Fran­kla i austra­lij­skie­go ewan­ge­li­za­to­ra Nic­ka Vujicica.

Cen­tral­nym punk­tem sobot­nie­go dnia była dla nas uro­czy­sta Msz Świę­ta pod­czas któ­rej nasz brat Jan Piotr Stan­kow­ski CPPS wraz z czte­re­ma Alum­na­mi przy­ję­li sakra­ment świę­ceń dia­ko­na­tu z rąk ks. bisku­pa Mar­ka Solarczyka.

W wygło­szo­nej homi­lii ks. bp. zwró­cił uwa­gę na waż­ne zada­nia i odpo­wie­dzial­no­ści , któ­re sto­ją przed nowo usta­no­wio­ny­mi dia­ko­na­mi, pod­kre­ślił rów­nież, że w całej dro­dze powo­ła­nia pod­sta­wą jest zjed­no­cze­nie z Bogiem, któ­ry do kapłań­stwa powo­łu­je i w nim prowadzi.

Po powro­cie do Domu Misyj­ne­go i zło­że­niu życzeń, wraz z rodzi­ną dia­ko­na Jana
i Misjo­na­rza­mi Zgro­ma­dze­nia WKC z całej Pol­ski wzię­li­śmy udział  w uro­czy­stym obiedzie.

Popo­łu­dniu na spo­tka­niu ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych roz­ma­wia­li­śmy o tym, co sły­chać
w poszcze­gól­nych die­ce­zjach i dzie­li­li­śmy się prze­ży­cia­mi oraz pomy­sła­mi z apo­stol­stwa w naszych parafiach.

Mimo tak wie­lu wyda­rzeń, pod­czas sku­pie­nia nie zabra­kło cza­su na wymia­nę doświad­czeń pod­czas któ­rej mogli­śmy podzie­lić się tym jak żyli­śmy Sło­wem Życia. 

Dzień zakoń­czy­li­śmy Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­ną przez dia­ko­na Jana

Pod­czas nie­dziel­nej Eucha­ry­stii, w któ­rej ks. Ksa­we­ry mówił o odpo­wied­nim przy­go­to­wa­niu
i odświęt­nych wesel­nych sza­tach, god­nych na „zapro­szo­ną ucztę” mie­li­śmy oka­zję do prze­ży­wa­nia rado­ści wyni­ka­ją­cej z wstą­pie­nia do wspól­no­ty trzech osób z die­ce­zji War­szaw­skiej i Warszawsko-Praskiej. 

Był to wyjąt­ko­wy czas wiel­kiej rado­ści. Wszy­scy jeste­śmy wdzięcz­ni Bogu, że odpo­wie­dzie­li­śmy na Jego zapro­sze­nie „Przyjdź­cie na ucztę” i mogli­śmy nasy­cić się duchowo!