W dniu 22.10.2023r odby­ła się uro­czy­stość odpu­sto­wa Patro­na Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa św. Kaspra del Buf­fa­lo, w Koście­le p. w. św. Jadwi­gi Kró­lo­wej Pol­ski w Masze­wie Dużym koło Płoc­ka. Uro­czy­sta Msza  Świę­ta odpu­sto­wa spra­wo­wa­na była  w inten­cjach Wspól­no­ty w die­ce­zji płoc­kiej przez Misjo­na­rza Krwi Chry­stu­sa z Czę­sto­cho­wy ks. Mariu­sza Szy­ku­łę oraz Pro­bosz­cza Para­fii ks. Witol­da Zembrzu­skie­go w inten­cjach para­fian.  W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czy­ły sio­stry Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa z Rogo­zi­na, Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z die­ce­zji płoc­kiej i licz­nie zgro­ma­dze­ni para­fia­nie. Opra­wę muzycz­ną Mszy Św. uświet­ni­ła dzie­cię­ca scho­la para­fial­na. Homi­lię do zebra­nych wygło­sił misjo­narz Krwi Chry­stu­sa. Powie­dział On że Eucha­ry­stia jest  naj­pięk­niej­szym darem chrze­ści­jań­stwa, któ­ry poka­zu­je że życie da Pana Boga przy­no­si wię­cej satys­fak­cji niż dąże­nie do tego by zaak­cep­to­wał nas świat. W eucha­ry­stii może­my kar­mić się Cia­łem Pana, umac­nia­jąc swo­je siły ducho­we i fizycz­ne. Chry­stus na nas cze­ka w Eucha­ry­stii, aby­śmy przy­cho­dzi­li do nie­go z każ­dym utra­pie­niem. Zapeł­nił nas o tym w Ewan­ge­lii mówiąc: ”Przyjdź­cie do mnie wszy­scy, któ­rzy utru­dze­ni i obcią­ża­ni jeste­ście, a Ja was pokrze­pię”. Eucha­ry­stia to żywy Jezus, do któ­re­go mamy przy­cho­dzić, aby Go przyj­mo­wać, i trwać w Jego miło­ści. Przyj­mu­jąc Cia­ło Chry­stu­sa sta­je­my się „krew­ny­mi” Boga. Jeste­śmy brać­mi i sio­stra­mi , bo pły­nie w nas ta sama krew – Jego krew  Przy­mie­rza. Jezus obec­ny w Eucha­ry­stii zapra­sza nas, aby­śmy z wiel­ką ufno­ścią chwy­ci­li Go za rękę i razem z nim szli przez życie dobrze czy­niąc. Na koniec  mów­ca nawią­zał do Patro­na Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa Św. Kaspra Buf­fa­lo, któ­ry w swo­im życiu sta­rał się usil­nie o odno­wę Kościo­ła. Kasper wie­dział że to zada­nie odno­wy prze­ra­sta ludz­kie siły, dla­te­go szu­kał war­to­ści, dzię­ki któ­rej moż­na prze­zwy­cię­żyć ludz­kie sła­bo­ści. Zna­lazł ją we Krwi Chry­stu­sa. Lata wię­zie­nia i wygna­nia, któ­re prze­cier­piał  w wier­no­ści papie­żo­wi  i Kościo­ło­wi dopro­wa­dzi­ły go do tego źró­dła zba­wie­nia. Jego życie, apo­stol­stwo i zło­żo­ne przez Nie­go zgro­ma­dze­nie zna­la­zło swo­je cen­trum, o któ­rym on sam mówił:” Naszą całą nadzie­ję pokła­da­my w zasłu­gach Krwi Chry­stu­sa. To orę­dzie ma być prze­ka­zy­wa­ne i nie zesta­rze­je się nigdy, ponie­waż ma ono swo­je źró­dło w ser­cu Jezu­sa.  Niech przy­kład św. Kaspra zachę­ci człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa do naśla­do­wa­nia w swo­im życiu Jego dro­gi i niech będzie zachę­tą do wstą­pie­nia do tej Wspól­no­ty nowych członków.

Wię­cej zdjęć oraz film. Klik­nij tutaj.