Nowy dom reko­lek­cyj­ny w Łabuń­kach.

 „Jeże­li PAN nie zbu­du­je domu, darem­nie się tru­dzą budu­ją­cy.” (Ps 127,1)

Mamy taką nadzie­ję i wie­rzy­my, że Pan Bóg bło­go­sła­wi budu­ją­cym i budo­wie nowe­go domu reko­lek­cyj­ne­go w Łabuń­kach. Nie tak daw­no cie­szy­li­śmy się z budo­wy dru­gie­go budyn­ku hospi­cjum San­ta Gal­la, a teraz patrzy­my z podzi­wem na budo­wę dru­gie­go budyn­ku domu reko­lek­cyj­ne­go. Dom Misyj­ny w Łabuń­kach (od grud­nia 1997 roku) w swej budo­wie jest spe­cy­ficz­ny, inny niż inne domy Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Mie­ści się w zabyt­ko­wym zespo­le pała­co­wo-par­ko­wym, w któ­re­go skład wcho­dzą pałac i dwie ofi­cy­ny bocz­ne.
W ofi­cy­nie zachod­niej mie­ści się Hospi­cjum San­ta Gal­la a w ofi­cy­nie wschod­niej – Dom Reko­lek­cyj­ny. W pała­cu na pię­trze miesz­ka­ją księ­ża i są poko­je gościn­ne, nato­miast na par­te­rze są pięk­ne odre­stau­ro­wa­ne czte­ry sale ozdo­bio­ne zabyt­ko­wą sztu­ka­te­rią.
W domu Reko­lek­cyj­nym do tej pory było 20, w pory­wach do 30 miejsc noc­le­go­wych, w wie­lo­oso­bo­wych poko­jach. Łazien­ki i toa­le­ty były wspól­ne na kory­ta­rzu. Po otwar­ciu nowe­go budyn­ku będzie tych miejsc razem  60 do 65. Każ­dy pokój będzie miał swo­ją łazien­kę. Wię­cej miejsc i lep­szy kom­fort poko­jów zachę­ci być może człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z całe­go pod­re­gio­nu do częst­sze­go i przy­jaz­du do Domu Misyj­ne­go na week­en­do­we dni sku­pie­nia i reko­lek­cje. W ostat­nich latach odby­wa­ły się sku­pie­nia jed­no­dnio­we.
Z dru­giej stro­ny patrząc, to nie warun­ki loka­lo­we powin­ny być siłą przy­cią­ga­ją­cą na dni sku­pie­nia. Wspo­mi­na­my nie­raz w gro­nie ani­ma­to­rów jakie były począt­ki Domu Misyj­ne­go w Łabuń­kach i jakie były warun­ki loka­lo­we 20 lat temu (żela­zne łóż­ka szpi­tal­ne do spa­nia, kil­ka­na­ście osób w pokoju/komnacie). To nie było waż­ne, waż­ne było, że jeste­śmy znów razem! A ile w nas było zapa­łu i rado­ści z przy­jaz­du do Łabu­niek! Ile roz­mów, rela­cji, przy­jaź­ni… ach…
Wspo­mnie­nia wspo­mnie­nia­mi, a teraz trze­ba nam się przy­ło­żyć do tego, aby Dom Reko­lek­cyj­ny był też kie­dyś miłym i rado­snym wspo­mnie­niem dla tych, któ­rzy teraz będą przy­jeż­dżać na sku­pie­nia czy reko­lek­cje. Zadbać o to, aby nowi człon­ko­wie zasi­li­li sze­re­gi Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa.
Miej­my nadzie­ję, że odda­nie do użyt­ku nowe­go budyn­ku odbę­dzie się wg. pla­nu, na prze­ło­mie maja i czerw­ca 2024r. Pro­śmy Boga o Jego bło­go­sła­wień­stwo dla odpo­wie­dzial­nych i wyko­naw­ców prac wykoń­cze­nio­wych nowe­go budyn­ku i remon­tu pokoi w „sta­rym”.
Zapra­sza­my do Domu Ducha Świę­te­go w Łabuń­kach na odpust w dn. 2 czerw­ca,
na sku­pie­nie 14–16 czerw­ca oraz na reko­lek­cje waka­cyj­ne dla wszyst­kich 25–28.07.2024
Będąc przy pla­nach i marze­niach, mam pro­po­zy­cję, aby zapla­no­wać następ­ne Zebra­nie Kra­jo­we i reko­lek­cje dla ani­ma­to­rów w 2025 roku wła­śnie w Łabuń­kach, a w prze­rwie mię­dzy reko­lek­cja­mi a Zebra­niem — zwie­dza­nie pięk­ne­go Zamo­ścia.
„Wszyst­kie nasze marze­nia mogą się speł­nić, jeśli tyl­ko mamy odwa­gę je reali­zo­wać”.
(Walt Disney), a „przy­szłość nale­ży do tych, któ­rzy wie­rzą w pięk­no swo­ich marzeń”. (Ele­anor Roose­velt)                                                 
Cze­sła­wa Nowak