Dnia 14 stycz­nia 2023 roku w Zie­lo­nej Górze odby­ło się spo­tka­nie opłat­ko­we Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Poprze­dzi­ła Msza Świę­ta w inten­cji naszej Wspól­no­ty i Misjo­na­rzy CPPS, któ­rą odpra­wił nasz opie­kun ksiądz Zbi­gniew Kardasz

Następ­nie w sal­ce para­fial­nej spo­tka­li­śmy się na wspól­nym kolę­do­wa­niu. Razem z księ­dzem Zbi­gnie­wem i orga­ni­stą Łuka­szem, któ­ry nam przy­gry­wał śpie­wa­li­śmy kolędy,

dzie­li­li­śmy się opłatkiem

Czę­sto­wa­li­śmy się pysz­nym cia­stem, kawą, owocami. 

Był też tort uro­dzi­no­wy, nasza Ela obcho­dzi­ła 💓 urodziny.

Oma­wia­li­śmy bie­żą­ce sprawy.

Poru­szy­ło nas świa­dec­two Basi, któ­ra żyjąc Sło­wem Życia, ufa­jąc Bogu posta­no­wi­ła ze spo­ko­jem ser­ca, oddać na dwa tygo­dnie swo­je miesz­ka­nie rodzi­nie z Ukra­iny, aby mogli się spo­tkać i razem spę­dzić świę­ta.
Pod­ję­li­śmy też wspól­ne posta­no­wie­nie postu ści­słe­go w piąt­ki w inten­cji misjo­na­rzy i roz­wo­ju naszej wspól­no­ty w duchu jed­no­ści. Była w duchu jed­no­ści, miło­ści i wspól­nie bar­dzo miło spę­dzi­li­śmy czas.

Jola

Czu­ło się wiel­ką radość wszyst­kich uczest­ni­ków z bycia razem. Pano­wał duch jed­no­ści i praw­dzi­wej życz­li­wo­ści wobec sie­bie wza­jem­nie. Wspól­ne, rado­sne śpie­wa­nie kolęd dało nowe otwar­cie, nowe siły, by trwać wier­no­ści i jed­no­ści we Wspól­no­cie Krwi Chry­stu­sa i tam gdzie jest taka potrzeba.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa! 
Małgosia

Na zakoń­cze­nie bło­go­sła­wień­stwo Księ­dza Zbigniewa.

wię­cej zdjęć i fil­mi­ków KLIKNIJ TU i zagląd­nij na stro­nę zie­lo­no­gór­sko-gorz. KLIKNIJ TU