15 stycz­nia w Gar­wo­li­nie w Para­fii Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej  odby­ło się die­ce­zjal­ne spo­tka­nie opłat­ko­we na któ­re przy­by­li człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z Sobo­le­wa, Łaska­rze­wa i Garwolina.

W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li zapro­sze­ni goście: Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa, pro­boszcz para­fii MBCZ w Gar­wo­li­nie ks. Sta­ni­sław Małek, opie­ku­no­wie grup para­fial­nych ks. kan. Andrzej Owo­rusz­ko- pro­boszcz para­fii  w Sobo­le­wie, ks. Michał Celej , ks. Paweł Woj­dat, ks. Leszek Gwar­dec­ki- wika­ry para­fii, Ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Maria Krat­kow­ska, Ani­ma­tor­ki Die­ce­zjal­ne Pau­li­na Luśnia  i Elż­bie­ta Paciorek.

            Spo­tka­nie roz­po­czę­to uro­czy­stą Mszą Świę­tą, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. Ksa­we­ry Kuja­wa. W homi­lii wyja­śnił nam sym­bol Baran­ka Boże­go, któ­ry zgła­dził grze­chy świata.

Następ­nie w sali pod kapli­cą Boże­go Miło­sier­dzia, po wcze­śniej­szym przy­wi­ta­niu wszyst­kich uczest­ni­ków spo­tka­nia oraz gości podzie­li­li­śmy się opłatkiem.

Pod­czas spo­tka­nia każ­dy z nas wylo­so­wał oso­bę za któ­rą będzie się modlił przez cały rok. Loso­wa­li­śmy też Sło­wo Boże, któ­re będzie nam czy­ta­ło naszą codzien­ność i wska­zy­wa­ło dro­gę w 2023 roku.
Obej­rze­li­śmy krót­ki film „ Magia świąt? Odkryj praw­dę świąt!”, któ­ry poka­zy­wał rodzin­ną wie­cze­rzę wigilijną. 

W  nawią­za­niu do fil­mu dzie­li­li­śmy się swo­imi świą­tecz­ny­mi, rodzin­ny­mi prze­ży­cia­mi i wspo­mnie­nia­mi. Ks. Ksa­we­ry Kuja­wa opo­wie­dział o swo­im poby­cie w Chor­wa­cji i prze­ży­wa­nych tam świę­tach Boże­go Naro­dze­nia. Sio­stra Fabio­la opo­wie­dzia­ła nam jak w Abcha­zji wśród tam­tej­szej lud­no­ści sio­stry lore­tan­ki roz­dzie­la­ły opłat­ki i zapra­sza­ły abcha­skie rodzi­ny na wie­cze­rzę wigi­lij­ną , by im prze­ka­zać pol­skie zwy­cza­je świąteczne.

Po koniec spo­tka­nia Joan­na Zie­liń­ska podzie­li­ła się z nami swo­im doświad­cze­niem cho­ro­by i peł­ne­go zaufa­nia Bogu, któ­ry pomógł jej przejść przez to cier­pie­nie i świad­czyć o  Bożej miło­ści wśród per­so­ne­lu szpitala.

Spo­tka­nie odby­ło się miłej i rodzin­nej  atmos­fe­rze. Wszyst­kim dzię­ku­je­my za przy­by­cie i owoc­ne spotkanie.

                                               Gra­ży­na Mikul­skaAni­ma­tor­ka Para­fial­na