Peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej w Podregionach Regionu Polskiego

Podregion Ożarowski Wspólnoty Krwi Chrystusa:

Diecezja Warszawska:
Warszawa — Parafia św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie  03.03.2019

Podregion Częstochowski Wspólnoty Krwi Chrystusa:

Die­ce­zja Wro­cław­ska:
Ole­śni­ca — Para­fia św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty  19-11-2018
Wro­cław -  Para­fia pw. św. Karo­la Boro­me­usza  18.01.2020

Podregion Swarzewski Wspólnoty Krwi Chrystusa:

Die­ce­zja War­miń­ska:
Olsz­tyn - Para­fii Świę­te­go Józe­fa — 15.11.2018

Podregion Zamojski Wspólnoty Krwi Chrystusa: