Aby  lecze­nie  rela­cji  we  Wspól­no­cie  było sku­tecz­ne trze­ba  speł­nić waż­ny  waru­nek – nale­ży  ćwi­czyć  na  sobie /  u  sie­bie, nie  na  kimś   / nie u kogoś.