»Zapra­szam na stro­nę Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w Mię­dzy­gó­rzu już od 15 lute­go«
„Patris cor­de” (Ojcow­skim ser­cem), to list apo­stol­ski papie­ża Fran­cisz­ka, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny 8 grud­nia z oka­zji 150 rocz­ni­cy ogło­sze­nia św. Józe­fa patro­nem Kościo­ła powszech­ne­go • 2021 został ogło­szo­ny przez Waty­kan Rokiem św. Józe­fa czy­taj wię­cej …

jesz­cze wię­cej »960godzindlarodzin.pl«

 

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

jesz­cze wię­cej »960godzindlarodzin.pl«