III. Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go w Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa. Temat prze­wod­ni Cha­ry­zmat Wspól­no­ty Krwi Chrystusa

1. Natu­ra Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa wzy­wa nas do:

1) uwiel­bie­nia i ado­ra­cji Baran­ka nie­po­ka­la­ne­go — Jezu­sa, któ­ry dobro­wol­nie oddał swo­ją Krew za zba­wie­nie ludzkości
2) uświa­do­mie­nie sobie ukie­run­ko­wa­nia na Tajem­ni­ce Krwi Chry­stu­sa — pamięć Chry­stu­sa „któ­ry nas miłu­je i któ­ry przez swą krew uwol­nił nas od naszych grze­chów” (Ap l, 5).
3) Mamy czuć się rodzi­ną Krwi Chry­stu­sa i pogłę­biać naszą Ducho­wość — nie może osty­gnąć nasza wia­ra ani charyzmat

2. Pra­wo sumie­nia — przez któ­re ludzie nie wie­rzą­cy mogą odkryć Boga. ” W głę­bi sumie­nia czło­wiek odkry­wa pra­wo, któ­re­go sam sobie nie nakła­da … sumie­nie jest naj­taj­niej­szym miej­scem czło­wie­ka … -Kon­sty­tu­cja  Sobo­ru Watykańskiego

3. Dla­te­go tak waż­ne aby nasza Wspól­no­ta funk­cjo­no­wa­ła wła­ści­wie, żeby­śmy ewan­ge­li­zo­wa­li, żeby­śmy żyli Sło­wem Bożym i dawa­li świa­dec­two, gło­si­li keryg­mat, a keryg­mat powin­ni­śmy znać jak pacierz.

KERYGMAT (pierw­sze i pod­sta­wo­we gło­sze­nie orę­dzia chrześcijańskiego)

  1. Miłość Boża — Bóg z miło­ści mnie stwo­rzył, z miło­ści stwo­rzył cały świat
  2. Grzech — czło­wiek jest grzesz­ny i potrze­bu­je pomo­cy, łaski Pana Boga
  3. Jezus Chry­stus - Bóg w swej miło­ści posta­no­wił sam zapła­cić za grzech czło­wie­ka i wyku­pić go ze śmierci.
  4. Wia­ra i nawró­ce­nie — przy­ję­cie Jezu­sa jako moje­go Pana i zbawiciela
  5. Duch Świę­ty — jest Stwór­cą Kościo­ła. Bóg Ojciec posy­ła nam Ducha Świę­te­go, któ­ry ma nam poma­gać być wier­nym Jezusowi.
  6. Wspól­no­ta — nie może­my żyć i gło­sić Chry­stu­sa bez Ducha Świę­te­go. Żyje­my we Wspól­no­cie / Koście­le. Bóg prze­wi­dział, że nasza ziem­ska dro­ga do nie­ba będzie się odby­wać we wspól­no­cie. W Kościele.

Keryg­mat gło­sić w róż­nych momen­tach tym co się spo­ty­ka­my i tym któ­rzy się bory­ka­ją z wia­rą, któ­rzy nie są pew­ni, że Bóg ich stwo­rzył, że są miło­wa­ni przez Boga, że On oddał swo­je życie i prze­lał swo­ją Krew.

Po kon­fe­ren­cji Koron­ka do Krwi Chry­stu­sa z roz­wa­ża­nia­mi prze­pla­ta­ny­mi pie­śnia­mi w wyko­na­niu ks. Danie­la CPPS