Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne 09–13.04. 2014 »Zobacz wię­cej«
Bie­dru­sko par. św. Waw­rzyń­ca.
Pro­wa­dzi eki­pa misyj­na Misjo­na­rzy i Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa oraz Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, któ­ra słu­ży­ła: dawa­niem świa­dec­twa, przy­go­to­wa­niem i pomo­cą w scen­kach ewan­ge­licz­nych, pro­wa­dze­nie grup,  gościn­no­ścią …Reko­lek­cje w Bie­dru­sku