16 — 19 czerwca 2014Dom_św_Wawrzynca

Rekolekcje dla animatorów diecezjalnych i podregionów

Dom św. Wawrzyńca w Częstochowie

Temat rekolekcji to:

Posłuszeństwo Duchowi Świętemu”

popro­wa­dzi je o. Nor­bert Oczkow­ski OP

W ostat­nim cza­sie podej­mo­wa­nych i reali­zo­wa­nych jest wie­le ini­cja­tyw, któ­re przy­go­to­wu­ją i poma­ga­ją ani­ma­to­rom wypeł­niać ich funk­cje i przy­ję­te obo­wiąz­ki. Były prze­pro­wa­dzo­ne warsz­ta­ty na temat komu­ni­ka­cji mię­dzy­ludz­kiej, dosko­na­lą­ce nas i uczą­ce, jak budo­wać jed­ność we wspól­no­cie, jak dawać świa­dec­two, jak zapre­zen­to­wać wspól­no­tę na szer­szym forum – czy­li warsz­ta­ty o zdo­by­wa­niu umie­jęt­no­ści wystą­pień publicz­nych. Wszyst­kie te ini­cja­ty­wy są cen­ne, gdyż przy­go­to­wu­ją nas prak­tycz­nie do posłu­gi ani­ma­to­ra, wie­my, co nale­ży robić, cze­go uni­kać, jak się przy­go­to­wać do róż­ne­go rodza­ju wystą­pień, aby repre­zen­to­wać wspól­no­ty i aby sze­rzyć ducho­wość Krwi Chrystusa.

Wie­dza i umie­jęt­no­ści prak­tycz­ne są nie­wy­star­cza­ją­ce dla tej misji. Wspól­no­ta nie wyda­je owo­ców, gdy jest zamknię­ta w sobie. Duch Świę­ty dzia­ła wszę­dzie tam, gdzie jest otwar­tość i goto­wość na zmia­ny. On pra­gnie, aby­śmy dawa­li za dar­mo to, co otrzy­ma­li­śmy – Cha­ry­zmat Krwi Chrystusa.

Reko­lek­cje będą więc cza­sem odkry­wa­nia na nowo chry­zma­tu i reflek­sji, jak owoc­nie współ­pra­co­wać z Duchem Świę­tym. Wygło­si je o. Nor­bert Oczkow­ski, domi­ni­ka­nin, któ­re­mu bli­ska jest ducho­wość Krwi Chry­stu­sa (sam nale­żał do Wspól­no­ty Krwi Chrystusa).

Ser­decz­nie zapra­szam wszyst­kich ani­ma­to­rów pod­re­gio­nów i die­ce­zjal­nych, przy­po­mi­na­jąc, że ani­ma­to­rzy mają obo­wią­zek odbyć dorocz­ne reko­lek­cje dla nich przeznaczone.

Reko­lek­cje te będą też przy­go­to­wa­niem do Zebra­nia Kra­jo­we­go ani­ma­to­rów Wspól­no­ty, któ­re będzie obra­do­wać 20 i 21 czerw­ca w Domu Św. Wawrzyńca.

Jest to zebra­nie, na któ­rym odbę­dą się wybo­ry ani­ma­to­rów kra­jo­wych Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.

Pro­si­my wszyst­kich o modli­twę za zebra­nie kra­jo­we, aby Duch Świę­ty pomógł nam dobrze wybrać.               Ani­ma­tor­ka kra­jo­wa WKC — Cze­sła­wa Nowak